คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการนี้คณะครุศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา
งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6
“นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา
กลุ่ม A ปฐมวัย-ประถมศึกษา
– รางวัล Excellent ชื่อบทความ ตู้คีบแสนสนุก น.ส.สุดาทิพย์ หันตระการ
– รางวัล Excellent ชื่อบทความ การพัฒนาห้องเรียนแชทบอทแบบเรียนรู้ผสมผสานในรายวิชาวิทยาการคำนวณ โดย ผศ.ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
– รางวัล GOOD ชื่อบทความ ENGLISH MARKETPLACE โดย ดร.อนุชา แข่งขัน
กลุ่ม B มัธยม+อุดมศึกษา
– รางวัล Best of the best ชื่อบทความ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแบบยืดหยุ่นผสมผสาน (HyFlex Exhibition) โดย ดร.ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
– รางวัล Excellent ชื่อบทความ Mini Aquarium กิจกรรมบูรณาการศิลปะสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ภิชา ใบโพธิ์
– รางวัล Excellent ชื่อบทความ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ โดย ดร.อนุชา แข่งขัน และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์