อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

Jitwimon

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา

ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา

dr.chanasuk

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

messageImage_1591933940699

อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

chaiyot

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร. ทิพย์ ขำอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ

ผศ.ทิพสุดา  คิดเลิศ

benjawan

รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์

dr.panpachara

อาจารย์ ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

prima

ผศ.ดร.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล

dr.piradee

ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ์

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน

ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วีณัฐ  สกุลหอม

อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

อาจารย์ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์

ดร.สมยศ เผือดจันทึก

อาจารย์ ดร.สมยศ  เผือดจันทึก

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน

asada

ผศ.อัษฎา  พลอยโสภณ

อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร

อาจารย์ อลงกรณ์  เกิดเนตร