อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_102

อาจารย์ อลงกรณ์  เกิดเนตร
ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

300774006_619379662928009_3203628182582761499_n__1_-removebg-preview (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา
รองประธานกลุ่มวิชาชีพครู

sdu_2559_08_2

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

AI5A2234 edit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

Asst.Pro.Dr Chaiyot chaoranong Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

859663

อาจารย์ ดร. ทิพย์ ขำอยู่

ดร.พันพัชร_ปิ่นจินดา

อาจารย์ ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล

PHIRADEE WATCHARASIN, Ph.D

อาจารย์ ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ์

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ  สกุลหอม

Sakchai Chaiyarak2

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_293

อาจารย์ ดร.สมยศ  เผือดจันทึก

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_160

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎา  พลอยโสภณ

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_77

อาจารย์ ดร.อนุชา  แข่งขัน

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_166

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ