อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

charoon

ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง

– อส.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สค.ม. วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
– กศ.บ. คณิตศาสตร์-วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Jitwimon

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

-ศษ.ด. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ศษ.ม. การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา

ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา

-ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-คอ.บ. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

dr.chanasuk

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

-ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. วิทยาศาสตร์ – เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

messageImage_1591933940699

อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

-ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-บธ.บ. การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

chaiyot

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

-ปร.ด. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
-กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
-กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร. ทิพย์ ขำอยู่

-ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
-กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
-ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา คิดเลิศ

ผศ.ทิพสุดา  คิดเลิศ

-กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

benjawan

รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์

-กจ.ด. การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

prapawan

อาจารย์ ดร. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

-ปร.ด. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กศ.ม. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

16- Panpachara Pinchinda, D.M.

อาจารย์ ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

-กจ.ด. การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-คม. เทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

prima

ผศ.ดร.ภริมา  วินิธาสถิตย์กุล

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.บ. การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

PHIRADEE WATCHARASIN, Ph.D

ดร. ภิรดี  วัชรสินธุ์

-ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คบ. มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์(เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน

ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน

-ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วีณัฐ  สกุลหอม

-ศษ.ด. การบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

อาจารย์ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์

-ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ดร.สมยศ เผือดจันทึก

อาจารย์ ดร.สมยศ  เผือดจันทึก

-ศษ.ด. การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน

-Ph.D. Curriculum and Instruction with Specialization in TESOL New Mexico State University, USA
-สส.ม. สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

asada

อาจารย์อัษฎา  พลอยโสภณ

 

ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร

อาจารย์ อลงกรณ์  เกิดเนตร

ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต