อาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ

รูปบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม

โครงการใหม่ (30)

รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ดร.ดนยา อินจำปา

อาจารย์ ดร.ดนยา อินจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ อินอร่าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ อินอร่าม

KANCHIT SOMJITT, M.Ed

อาจารย์  ครรชิต สมจิต

30อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์

อาจารย์สิริลักษณ์  มณีรัตน์