อาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ

kaeyoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม

-กจ.ด. การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ค.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ค.บ. การศึกษาพิเศษ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

-ศษ.ด. การบรหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ศศ.ม. งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
-ศศ.บ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ดนยา อินจำปา

อาจารย์ ดร.ดนยา อินจำปา

-กศ.ด. หลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
-ค.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ค.บ. การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ อินอร่าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ อินอร่าม

-M.Ed. Special Education The University of Newcastle
-ค.บ. การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต