Update : March 20, 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<

  20 March, 2020  
 
  news
     
     
     
 

ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยช่วงเช้าจัดเป็น การเขียนบทความ: วิจัยในชั้นเรียนก็ตีพิมพ์ ได้ และช่วงบ่ายจัดเป็นการจัดทำข้อสอบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ และซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/3/63)hot

     
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  หัวข้อเรื่อง "ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ" โดยมีวิทยากร ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตนเองโดยต้องรู้จักการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และปัญญา ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และรู้ทันโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(13/3/63)hot

     
  ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ด้วยระบบ Thaijo ภายใต้หัวข้อ “Thaijo : ระบบที่ตอบโจทย์นักวิจัยไทย” และเสริมประสบการณ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thaijo โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(10/3/63)hot
     
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการสอน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถประยุกต์ในการจัดบอร์ด และนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(9/3/63)

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (6/3/63)

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัย  ภาพ: ครรชิต/ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (5/3/63)

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (4/3/63)

     
 

ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยระบบ Google Scholar” เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย เสริมประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย Google Scholar โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (25/2/63)

     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ภาพ:ชัยสิทธ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว:อำภาพร (24/2/63)
     
  หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมวัย สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 : สานปลา สานรัก สารสัมพันธ์ปฐมวัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ หน้าอาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดย ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดอาหารวัฒนธรรม 4 ภาค อาทิ แกงส้มปลาตะเพียน ยำปลาตะเพียน ส้มตำปลาตะเพียน ข้าวแต๋นปลาตะเพียน ฯลฯ พร้อมเลือกชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน B1
ภาพ: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี ข่าว: อำภาพร นามเสนา(21/2/63)
     
 

มื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "ลีลาภาษาเขียน" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาเขียน เรียนรู้พื้นฐานการสร้างอักษรประดิษฐ์ที่ถูกต้อง และสามารถประยุกต์การเขียนในการจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/2/63)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา พร้อมทั้งมีตัวแทนจากสถานศึกษาเครือข่าย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย  ข่าว:อำภาพร ภาพ:ชัยสิทธิ์/อำภาพร (14/2/63)

     
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "ร้อยรัดจับจีบ" โดยมีวิทยากร พระปลัดปรีชา ชุติปัญโญ รอดด้วยบุญ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริ งตามโรงเรียนต่างๆ และประยุกต์สื่อการสอนในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (27/1/63)

     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดงานเลี้ยงส่ง Dr.Mark Meadows และนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ที่มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6–24 มกราคม 2563 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย–อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ภายในงานมีการแสดงรำไทย และการแสดงของนักศึกษาจากประเทศอังกฤษ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ภาพ:ครรชิตข่าว:อำภาพร(24/1/63)
     
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ (24/1/63)
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะฯ ครั้งที่ 1(66)/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนางานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการข่าว: อำภาพร นามเสนา (22/1/63)

     
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานให้โอวาทเปิดงาน ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/1/63)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา เมือวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว: อำภาพร (15/1/63)

     
 

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพ(7/1/63)

     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวยดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย – อังกฤษ ปีที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และละออพลัส โดยมีนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6 – 24 มกราคม 2563 ภายใต้การดูแลของ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.พรชุลี ลังกา และผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว: อำภาพร (6/1/63)
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานของฝ่ายวิชาการ ในชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรฯ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ และผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมทวนสอบฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จากวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร (3/1/63)

     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ จัดพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือเรียน มอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี