อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตร

ps3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรรศนัย โกวิทยากร

ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ ดร. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

dr.sinchai

อาจารย์ ดร.สินชัย  จันทร์เสม

รองศาสตราจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รอดพ่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง

อาจารย์พัชรพร ศุภกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรพร ศุภกิจ

rattanaporn2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาพร หลวงแก้ว

Picture3

อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ

dr.auttasart

ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

dr.thanapun

ผศ.ดร.ธนพรรษ  พฤษะวัน

ผศ.ดร.เอมมิกา วชิรวินทร์