อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตร

S__2752560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรรศนัย โกวิทยากร

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_177

ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ ดร. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_88

อาจารย์ ดร.สินชัย  จันทร์เสม

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_10

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_286

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_328

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาพร หลวงแก้ว

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_114

อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ

dr.auttasart

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์  นิมิตรพันธ์

dr.thanapun

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ  พฤษะวัน

amika-web

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมมิกา วชิรวินทร์

อ.ภิชา ใบโพธิ์

อาจารย์ ภิชา  ใบโพธิ์

363589345_885299036507669_5273462996343841541_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา นุตโร