อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตร

 

-กศ.ด.หลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยบูรพา
-ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์กุสุมา คำผาง

อาจารย์กุสุมา  คำผาง

 

-ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

ผู้ช่าวยศาสตราจารย์ ดร. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

 

-ปร.ด. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กศ.ม. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ดร.สุมน ไวยบุญญา

อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

ปร.ด. หลักสูตรและวิธีสอน การประถมศึกษา
กศ.ม. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร
ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

dr.sinchai

อาจารย์ ดร.สินชัย  จันทร์เสม

 

-กศ.ด. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์

 

-Ph.D. Elementary Education North Taxas State University
-ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รอดพ่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วง

 

-ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. มัธยมศึกษา – วิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พัชรพร ศุภกิจ

อาจารย์ ดร. พัชรพร ศุภกิจ

-ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
-M.A.A. Arts Administration Central Queensland University,Australia
-กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

rattanaporn2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาพร หลวงแก้ว

 

-ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

อ.อัครวัฒน์-วงศ์ฐิติคุณ

อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ

-ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเลย
-ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

 

-กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน

ผศ.ดร.ธนพรรษ  พฤษะวัน

 

-ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี