คณะกรรมการบริหารและดำเนินการคณะครุศาสตร์

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม
คณบดีคณะครุศาสตร์

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_152

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

nisarat

ผู้ช่วยศาสตราจารยนิศารัตน์ อิสระมโนรส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

poonyawee
อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
kalaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
6P3A8778
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ผู้ช่วยคณบดี
maliwan
อจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ
LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_102
อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร
ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
859663
อาจารย์ ดร.ทิพย์  ขำอยู่
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน
ประธานหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
248731
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_177
อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_222
อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ และพัฒนาภาษาอังกฤษ
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_112
อาจารย์อัครวัฒน์    วงศ์ฐิติคุณ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_171
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทามระ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_142
นางจันทรา    สาดะระ
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์