คณะกรรมการบริหารและดำเนินการคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารยนิศารัตน์ อิสระมโนรส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

poonyawee
อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
kalaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
6P3A8778
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ผู้ช่วยคณบดี
maliwan
อจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ
alongkorn
อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร
ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
vicedeantip
อาจารย์ ดร.ทิพย์  ขำอยู่
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
dr.sittiporn
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน
ประธานหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
kaeyoon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
dr.chanin
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา
prima
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้
prapawan
อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Picture1
อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ และพัฒนาภาษาอังกฤษ
Picture3
อาจารย์อัครวัฒน์    วงศ์ฐิติคุณ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
pornluck
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทามระ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
cantra
นางจันทรา    สาดะระ
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์