คณะกรรมการบริหารและดำเนินการคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา พลอยโสภณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารยนิศารัตน์ อิสระมโนรส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

'ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
'ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
maliwan
อจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาล่ามภาษามือ
alongkorn
อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร
ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
vicedeantip
อาจารย์ ดร.ทิพย์  ขำอยู่
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
dr.sittiporn
อาจารย์ ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน
ประธานหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
kaeyoon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
prima
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้
dr.chanin
อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา
prapawan
อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Picture1
อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ และพัฒนาภาษาอังกฤษ
kusuma
อาจารย์กุสุมา คำผาง
หัวหน้างานวิชาการ
pornluck
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทามระ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
Picture3
อาจารย์อัครวัฒน์    วงศ์ฐิติคุณ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ
cantra
นางจันทรา    สาดะระ
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์