งานวิจัยและนวัตกรรม

ปี 2562

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Faculty of Education, Suan Dusit University

(สมยศ เผือดจันทึก สิทธิพร เอี่ยมเสน พันพัชร ปิ่นจินดา เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และจรูญ เฉลิมทอง, 2562)
• การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
A study of the attitude toward the teaching profession

(สมยศ เผือดจันทึก เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ สิทธิพร เอี่ยมเสน และพันพัชร ปิ่นจินดา, 2562)
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ นำส่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ ที่คุณชัยสิทธิ์ (อาร์ต) ขอบคุณครับ