งานวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยปี 2565

• วีณัฐ สกุลหอม จิระ จิตสุภา อลงกรณ์ เกิดเนตร และเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2565). การศึกษาผลการใช้ แอปพลิเคชันในแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15, วันที่ 26-28 เมษายน 2565. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Benjawan Keesookpun Jira Jitsupa and Alongkorn Koednat. (2022). Model of Preparing Teacher Students for the Examination for a Teacher License According to the Competency Criteria of the Teachers’ Council of Thailand. International Education Studies, 15(3). 95-106. https://doi.org/ 10.5539/ies.v15n3p95

• สิทธิพร เอี่ยมเสน พันพัชร ปิ่นจินดา จิระ จิตสุภา และเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์. (2565). แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565. Sittiporn Iamsen Panpachara Pinchinda Jira Jitsupa & Benjawan Keesookpun (2022) Study of Happiness with Online Learning in COVID-19 Pandemicamong the Students at Suan Dusit University, Thailand. International edcation Studies. in press

•พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ, ภัทรพร เล้าวงค์, ธีรยุทธ สัจจะบุต, วรรณี สุจจิตร์จูล และสุธิดา ชาญวารินทร์. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนไทยผ่าน PISA 2018: การวิเคราะห์พหุระดับ. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัด ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565. หน้า 106-114.

• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. พ.ศ. 2565 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิการ. หน่วยงานที่เผยแพร่ : อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์จากวารสารนานาชาติ

งานวิจัยปี 2564

งานวิจัยปี  2562

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Faculty of Education, Suan Dusit University

(สมยศ เผือดจันทึก สิทธิพร เอี่ยมเสน พันพัชร ปิ่นจินดา เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และจรูญ เฉลิมทอง, 2562)
• การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
A study of the attitude toward the teaching profession

(สมยศ เผือดจันทึก เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ สิทธิพร เอี่ยมเสน และพันพัชร ปิ่นจินดา, 2562)
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ นำส่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ ที่คุณชัยสิทธิ์ (อาร์ต) ขอบคุณครับ