ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาโดยสืบทอดมาจากโรงเรียนการเรือนพระนคร ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 จากประวัติอันยาวนาน 73 ปี (ปัจจุบัน 2554) คณะครุศาสตร์ มีวิวัฒนาการในฐานะหน่วยงาน

ที่มุ่งมั่นรับใช้สังคมและให้บริการด้านการจัดการศึกษา ตามภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในบริบทของชุมชน สังคมเมือง โดยมีพัฒนาการตามลำดับดังต่อไปนี้       คณะครุศาสตร์เริ่มต้นมาจากการสอนวิชาหมวดการศึกษาโรงเรียนการเรือนพระนคร และพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้

ปีการศึกษา 2481 โรงเรียนการเรือนพระนคร สอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน

ปีการศึกษา 2499 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) สาขาคหกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2501 เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร์ และอนุบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2517 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2518 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 7 โปรแกรมวิชา และเปิดสอนเพิ่มในปีการศึกษาต่อไป

ปีการศึกษา 2527 หมวดวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 12 โปรแกรมวิชา

 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
 3. โปรแกรมวิชาพลศึกษา
 4. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
 5. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 6. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 8. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 9. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 10. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 11. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
 12. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

ปีการศึกษา 2538 คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 13 โปรแกรมวิชา โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพิ่ม 1 โปรแกรมวิชา

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครู (24 หน่วยกิต)

ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (27 หน่วยกิต)

ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 โปรแกรมวิชา

 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
 2. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 4. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 โปรแกรมวิชา

 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
 2. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2548 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่คณะมีความพร้อมมากที่สุดเพราะมีโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศเป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

– เปิดให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2549 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูต่างประเทศ

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 20 ชั่วโมง การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มครูต่างประเทศ

ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ในระดับที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ครูชาวต่างประเทศ

ที่ทำการสอนในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้

คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู

ชาวต่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรโดยองค์กรควบคุมวิชาชีพครู (คุรุสภา)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550

ปีการศึกษา 2550 คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำหรับครู ชาวต่างประเทศ (20 ชั่วโมง)

ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) พัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ และพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการ

ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 5 ปี ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา

ปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558)