ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญาของคณะครุศาสตร์

“ สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล ”

 วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยมีแนวทาง ในการบริหารจัดการองค์กรดังนี้

  1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  2. เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
  3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริการแหล่งความรู้
  4. มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นสากลทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครู
  5. ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรที่หลากหลาย

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

2.พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

3.วิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางการสอนและการบริหารการศึกษา

4.บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้านศาสตร์ทางการศึกษา และวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตเฉพาะสาขาหรือความเป็นอัตลักษณ์ โดยกำหนดมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร มีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และบัณฑิตมีงานทำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95

2.พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อบริบทของสังคมโดยแท้จริง คือ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสำหรับชาวต่างประเทศ

3.พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรและบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

4. มุ่งบริหารจัดการด้านการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามมาตรฐานสากลในวิชาชีพที่รับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและให้บริการการฝึกอบรมวิชาชีพครู โดยจัดการฝึกอบรม อย่างครบวงจรทั้งหลักสูตรวิชาชีพครูภาษาไทยและภาษาต่างชาติ

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม