อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

punyawees

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

nisarat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส

julinthipa

อาจารย์ ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ

pornchulee

อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา

nongyao

อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ

niluemon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี

pornjai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรใจ สารยศ

nongkran

อาจารย์ ดร.นงคราญ สุขเวชชวรกิจ

pornluck

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทามระ

mutita

อาจารยมุทิตา ทาคำแสน

sasanan

อาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช

อาจารย์ ดร.สิรธัมม์  อุดมธรรมานุภาพ

อ.ดร.เอื้ออารี

อาจารย์ ดร. เอื้ออารีย์  จันทร