อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ

ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

– ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส

-ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

อาจารย์ ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ

– กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศศ.บ. การจัดฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล
– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา

-Ph.D. Early Childhood Education Liverpool John Moores University
-ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ

– ศศ.ม. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี

– กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรใจ สารยศ

– กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย

อาจารย์ ดร.นงคราญ สุขเวชชวรกิจ

– ปร.ด. การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– M.Ed. Gifted Studies Mississippi University for women
– ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทามระ

-กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ค.บ. การศึกษาพิเศษ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อาจารยมุทิตา ทาคำแสน

-ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. ดุริยางค์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช

-ศศ.ม. การแปลภาษาอังกฤษและไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.สิรธัมม์  อุดมธรรมานุภาพ

  • Early Childhood Education
  • English for Early Childhood Education
  • Creative teaching and teaching for creativity Yoga for Kids

อาจารย์ ดร. เอื้ออารีย์  จันทร

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย