ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 3

ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะนำแผนการเรียน ระบบการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา📆 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
🏫ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ห้อง 301 ชั้น 3 (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว : วิภาวี จงภู่