กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ครูรุ่นใหม่ใช้ Canva โดยอาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร ประธานกลุ่มวิชาชีพครู กล่าวเปิดกิจกรรม

กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม ครูรุ่นใหม่ใช้ Canva โดยอาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร ประธานกลุ่มวิชาชีพครู กล่าวเปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากรให้คำแนะและวิธีการใช้เครื่องมือ ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการสอน จากโปรแกรม canva วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคาร11 ห้อง 11307