ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2567 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.00 น.  ภาพ/ข่าว: นฤมล แสงวันทอง