ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(33)/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(33)/2567 โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปประเด็นสำคัญการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
พิจารณาตัวชี้วัดและผู้เรียบเรียงตัวชี้วัดตามระบบ SDU QA คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา / ปานใจ คงสิทธิ์