คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “รู้รักพันธุ์พืชจากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่” ให้กับเด็กปฐมวัย และอาสามัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พล. ปตอ.

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ปฐมวัยนักอนุรักษ์น้อย” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จัดกิจกรรม “รู้รักพันธุ์พืชจากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่” ให้กับเด็กปฐมวัย และอาสามัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พล. ปตอ. ประจำพื้นที่เกียกกาย เขตดุสิต โดยไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร