หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี และ ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings ภาพ/ข่าว : จิตต์ตรี จำปีทอง/ปานใจ คงสิทธิ์