คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ, ผศ.ดร.พรชุลี ลังกา และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยอาจารย์สุกัญญา นุตโร ร่วมกับศูนย์การศึกษาลำปาง เพื่อส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ, ผศ.ดร.พรชุลี ลังกา และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยอาจารย์สุกัญญา นุตโร ร่วมกับศูนย์การศึกษาลำปางเพื่อส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 401 อาคารปฏิบัติการธุรกิจการบิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาการบริหารศูนย์การศึกษาลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง ดร.นพพร แพทย์รัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนและผศ.ดร.ศศิธร รณะบุตร ผู้ประสานงานศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและรับนักศึกษาเข้าฝึกสอน