มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. (จํานวน 30 คน)

Unable to display PDF file.

  • LINELine