ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Unable to display PDF file.

  • LINE iconLine