คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา(รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม 2565

https://tcas.dusit.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://mededu.dusit.ac.th/

โทร. 022445502-4

#ปริญญาโท #เรียนต่อ #สวนดุสิต