เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_142

นางจันทรา    สาดะระ
หัวหน้าสำนักงานคณะ

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_297

นางสาววิภาวี  จงภู่

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_275

นางสาวพิมพ์ชนก์   สีหา

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_311

นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง

254723

นางปานใจ คงสิทธิ์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_154

นางสาวนฤมล แสงวันทอง

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_256

นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_241

นางสาวอำภาพร นามเสนา

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_1

นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์

DSS CENTER

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_193

นางสาวกรวิภา  อินทรประเสริฐ

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_55

นางสาวกาญจนา  ผิวงาม

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_75

นางสาวพอริยา  โหสกุล

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_82

นายปรเมศวร์  ถนอมศักดิ์

S__25804905

นางสาวชนินันท์  แย้มขวัญยืน

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_64

นายฉลองรัตน์  บุญวงศ์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_101

นางสาวสุภัค  เนตรบุษราคำ