บุคลากรสายสนับสนุน

สิรินดา-เสวตสมบูรณ์

นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_297

นางสาววิภาวี  จงภู่

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_275

นางสาวพิมพ์ชนก   สีหา

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_311

นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง

254723

นางปานใจ คงสิทธิ์

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_154

นางสาวนฤมล แสงวันทอง

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_256

นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_241

นางสาวอำภาพร นามเสนา

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_1

นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์

DSS CENTER

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_193

นางสาวกรวิภา  อินทรประเสริฐ

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_55

นางสาวกาญจนา  ผิวงาม

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_101

นางสาวสุภัค  เนตรบุษราคำ

LINE_ALBUM_ครุ200266_230221_82

นายปรเมศวร์  ถนอมศักดิ์

นางสาวชนินันท์ แย้มขวัญยืน

นางสาวชนินันท์  แย้มขวัญยืน

LINE_ALBUM_ครุศาสตร์_230214_64

นายฉลองรัตน์  บุญวงศ์

maneeboon

น.ส.มณีบูรณ์ นิลเขตร์

solos

นายโสฬส ฤกษ์มี

S__50044946

นางสาวอภิชญา สกุลหอม