เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

นางจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงาน

นางจันทรา    สาดะระ
หัวหน้าสำนักงานคณะ

นางสาววิภาวี จงภู่

นางสาววิภาวี  จงภู่

นายณัฐพงศ์ แซ่ตั้ง

นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง

นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอ

นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง

นางปานใจ คงสิทธิ์

นางปานใจ คงสิทธิ์

นางสาวนฤมล แสงวันทอง

นางสาวนฤมล แสงวันทอง

นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ

นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ

นางสาวอำภาพร นามเสนา

นางสาวอำภาพร นามเสนา

นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์

นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์