รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3

Facebook iconFacebookTwitter i […]

กำหนดการพิธีพระพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษธการเป็นล่ามภาษามือชุมชนประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter i […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 3

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 2)

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและการคั ดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ ๓) ประจำ ปีการศึ กษา ๒๕๖๕ รอบ ๒

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑) รอบที่ ๒

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๓)

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและสอบคั ดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ ๓) ประจำ ปีการศึ กษา ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter i […]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Facebook iconFacebookTwitter i […]