รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2

FacebookFacebookXXLINELine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

FacebookFacebookXXLINELine

แบบฟอร์มหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 3)

FacebookFacebookXXLINELine

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4

FacebookFacebookXXLINELine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3)

FacebookFacebookXXLINELine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2

FacebookFacebookXXLINELine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

FacebookFacebookXXLINELine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1

FacebookFacebookXXLINELine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3)

FacebookFacebookXXLINELine

นิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 7 “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

FacebookFacebookXXLINELine