รวมข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2 รอบ 2) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่น 5

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🔻ขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚡️”ทรงอย่างครู รอบรู้งาน บูรณาการสู่ Next Normal” ⚡️ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๑)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1 )

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยรเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine