รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและสอบคั ดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ ๓) ประจำ ปีการศึ กษา ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter i […]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

Facebook iconFacebookTwitter i […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

Facebook iconFacebookTwitter i […]

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19

Facebook iconFacebookTwitter i […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ขอความร่วมมือนักศึกษายืนยันและบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน สำหรับการจัดส่งหนังสือเรียนให้กับนักศึกษา ภาคเรียน 2/2564

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ปีการศึกษา 2564

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2”

Facebook iconFacebookTwitter i […]