รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 1 )

Facebook iconFacebookTwitter i […]

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

Facebook iconFacebookTwitter i […]

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยรเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Facebook iconFacebookTwitter i […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำ ปีการศึ กษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๔)

Facebook iconFacebookTwitter i […]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 4

Facebook iconFacebookTwitter i […]

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3

Facebook iconFacebookTwitter i […]

กำหนดการพิธีพระพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2562

Facebook iconFacebookTwitter i […]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษธการเป็นล่ามภาษามือชุมชนประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter i […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 3

Facebook iconFacebookTwitter i […]