รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 3)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

นิทรรศการออนไลน์ ครั้งที่ 7 “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่น ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ ๒

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine