รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 2)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่น ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ ๒

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศ คณะครุศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ 2

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 5 (รอบ 2)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2 รอบ 2) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🔻ขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚡️”ทรงอย่างครู รอบรู้งาน บูรณาการสู่ Next Normal” ⚡️ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine