คู่มือและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ (SDU.OBE1-1) (WORD)

แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (SDU.OBE1-2) (WORD) 

รายละเอียดของหลักสูตร (SDU.OBE2) (WORD)

แบบฟอร์มสำหรับรายวิชา (เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นต้นไป)

รายละเอียดของรายวิชา (SDU.OBE3) (WORD)

 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (SDU.OBE4) (WORD)

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (SDU.OBE5) (WORD)

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (SDU.OBE6) (WORD)

รายงานการประเมินตนเอง (SDU.OBE7) (WORD)

แบบฟอร์มอื่น ๆ

รูปแบบคู่มือการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับแจกอาจารย์ผู้สอน) (WORD)

รูปแบบเอกสารประกอบการเรียน (สำหรับแจกนักศึกษา) (WORD)

แบบรับรองการตรวจสอบข้อมูลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร-ปริญญาตรี (Word)

แบบรับรองการตรวจสอบข้อมูลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร-บัณฑิตศึกษา (Word)