Update : November 11, 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<

  11 November, 2019  
คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
 
  news
     
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ครุศาสตร์น้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายหาร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี พิธีบายศรีสู่ขวัญและการเสวนพาทีจากใจพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์(8/11/62)
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพ: ชัยพงศ์/ชัยสิทธิ์/กุสุมา เขียนข่าว: อำภาพร นามเสนา(25/10/62)
     
  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร 11 ห้อง 11703 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรกนก สร้อยอินทร์ ศิลปิน นักแต่งเพลง และวรรณกรรมสำหรับเด็ก เป็นวิทยากรในวันนี้ภาพ : นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟูเขียนข่าว : นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุลนักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร(25/10/62)
     
 

เมื่อวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการช่วยคนจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บูรณาการรายวิชา ว่ายน้ำสำหรับครูปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (21/10/62)

     
 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เอื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ข่าว: อำภาพร นามเสนา(19/10/62)

     
  คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธและแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆขอคณะครุศาสตร์ ในงาน Suan dusit open house ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ช่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(11/10/62)
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัด ณ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการประถมศึกษา จัด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 1 ชั้น 1 และหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในงานมีการจัดแสดงแฟ้มสะสมผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และสภาวิชาชีพครู (ภาพ: ชัยพงศ์/ชัยสิทธิ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว: อำภาพร)(4/10/62)
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งผลปรากฎว่า คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 747 คน จาก 6 เขต 27 โรงเรียน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ (มสด.) ได้จัดอบรมให้ คิดเป็นร้อยละ 95.45% ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจมาก ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพนัธ์ )(29/8/62)
     
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามองค์กร Pacific Early Childhood Education Research Association แห่งประเทศไทย (PECERA Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนู ๆ ด้วยสมอง 2 ซีก: เล่น บันเทิง ฉลาด ขึ้นในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศาสตร์การศึกษาปฐมวัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวโน้มและทิศทางที่ควรเป็นไป” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เรื่องสนุกๆ กับการทำงานของสมองสองซีก” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ (ประธานคณะกรรมการ PECERA Thailand) และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ คือ การออกแบบกิจกรรมศิลปะ การออกแบบกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว และการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมสมองทั้งสองซีกของเด็กปฐมวัย (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/8/62)
     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร             เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา พัฒนากระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับตัว การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปลุกจิตใต้สำนึกให้เป็น ผู้มีจิตสาธารณะของความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย         สวนดุสิต (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว)(16/8/62)
     
     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี