คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : February 17, 2015
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<Dean007

      
 
 
 
 
hot เอกสารหลักฐานการรายงานตัวฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ (14/08/2557)
 ประกาศด่วนที่สุด คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการเทียบโอนความรู้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (5/08/2557) 
 กำหนดการฝึกอบรม 9 มาตรฐานตามตารางการฝึกอบรมใหม่ สำหรับผู้ที่เลือกหน่วยฝึกอบรมของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (20/05/2557) 
 
 
นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับประทานรางวัลพระกินรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวความคิด “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 29/1/58

นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะครุศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการสภาวการณ์การศึกษาไทยและระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 2 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ภาพ/ข่าว : ครรชิต อนุกูล 
05/11/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 1/2557 โดยแบ่งฐานกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 ฐาน เพื่อให้รุ่นน้องเรียนรู้ความหมายของแต่ละฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิตของความเป็นคุณครูและ ณ อาคารดินเผา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 30/08/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship/Externship) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมี ครูรวี ศรีพุทธิรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดป้ายนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนที่นักศึกษากำลังฝึกงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 29/08/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรม คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เป็นประธาน และเชิญผู้บรรยายพิเศษในด้านเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานของบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 28/08/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธาน และเชิญผู้บรรยายพิเศษในด้านต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างยังยืน กิจกรรมประกอบไปด้วย การใช้เทคนิคในการสอนกับเด็กปฐมวัย การเล่านิทาน การใช้เพลงเป็นสื่อการสอน และการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 26/08/57

   
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
       
       
       
 
 
   
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
         
วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
   
 
 
ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
   
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ hot
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 : Counter

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

 

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Webmaster & Graphic Design By Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer