ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : October 2, 2017
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDean<

 
 
    Monday, October 2, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     
     

 
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.  ห้องเรียน 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา  คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)hot
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301  อาคาร ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)hot
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (7/8/60)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (4/8/60)hot

   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข่าร่วมการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีภารกิจในการ  สรุปขั้นตอนในการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(26/7/60)
   

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งที่ 2  “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ในรอบเช้า อบรมเสริมความรู้ เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์เหมวรรณ  ขันมณี และรอบบ่าย เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาไท โดย ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิ(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(22/7/60)

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.สุรวี ศุนาลัย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(12/7/60)

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ภาพ/ข่าว:ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์)(7/7/60)

   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตลอดการฝึกอบรมมาตรฐานฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอบพระคุณ และแสดงมุทิตาแก่อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการอบรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)(7/7/60)
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑ์ประกันคุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ การกำหนดทิศทางการดำเนินการประกันคุณภาพฯ และคู่มือการประกันคุณภาพฯ   ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

   
   
   
 
   
 
 
       
    การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
       
 
     
   hot รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า