ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : March 19, 2018
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDean<

 
    Monday, March 19, 2018  
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (16/3/2018)  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (11/1/2018)  
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     

 
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย
(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)(20/2/61)hot
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาการประถมศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.เทื้อน      ทองแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7, 8  และ 9 กุมภาพันธ์ 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (9/2/61)hot

   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จัดงานเลี้ยงให้กับนักศึกษา หลักสูตร Early childhood studies จาก Liverpool Jonh Moores university ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ โดยมี ดร.พรชณิว์ แก้วเนตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีการแสดงจากนักศึกษาและมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(26/1/61)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ให้กับนักศึกที่ผ่านเกณฑ์ทุกสาขาและชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติธร ปิลวาสน์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ท่าน ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ หัวข้อ “เรียนรู้จากประสบการณ์สู่งานเขียน” อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และอาจารย์กุสุมา คำผาง หัวข้อ “เรียนรู้งานเขียนสู่การปฏิบัติ” และศิษย์เก่า รหัส 55 หัวข้อ “เทคนิคดีดี กลวิธี สอบครูคืนถื่น” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าโครงการ ส่งเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเทคนิคการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(24/1/61)

   

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “ครูยุคศวรรษที่ 21 ที่สังคมต้องการ” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูในยุค 4.0 ได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 2 เสริมให้ความรู้เอกสารงานทะเบียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “กว่าจะเป็นครูประถมศึกษา” โดย นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 55 เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(17/1/61)

   
คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญวันปีใหม่และวันครู คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2561 มีการทำบุญ งานเลี้ยงและการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(16/1/61)hot
   

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลโดย ดร.พรชุลี ลังกา และอาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช(ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 8 ธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมนำครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 852 ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)

   
   
   
 
   
   
 
     
 
   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
   hot รายละเอียดการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560hot
   รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
     
 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า