ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social  facebook twitter google Update : August 22, 2016
   
   
  หลักสูตรฯ การศึกษาปฐมวัย
  หลักสูตรฯ การประถมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

DeanDeanDeanDean<Dean

 
    Monday, August 22, 2016  
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  hot ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (18/08/2016) hot  (แนะนำแผนที่ไปยังอาคารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรายงานตัว)  
  hot ประกาศ สพฐ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ (ครูผู้ช่วย) หลายตำแหน่ง (11/08/2016) hot  
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 รอบที่ 3 มาตรฐานที่ 1,4 และ 7 (27/05/2016)  
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 (6/01/2016)  
     
     

 
   
   
ภาพบรรยากาศ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (19/8/59) hot
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุกให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/8/59) hot
   
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว :ธาชินี ศิวะศิลปชัย) (3/8/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 โดยให้โอวาทและแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษาและได้เชิญวิทยากรแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิ ระบบการเรียนและการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมของนักศึกษาและยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาและยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ " สวนดุสิตให้มากกว่าปริญญา"จากศิษย์เก่าและปัจุบัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (2/8/59)
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(34/2559) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมอาทิ การกำหนดภาระงานมาตรฐานสำหรับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กำหนดการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559 และวาระอื่น ๆ (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (28/7/59)

 

   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์นำศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning ให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ ภายใน ทบ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร (ภาพ/ข่าว :ชัยพงศ์ เทพธานี) (26/7/59)
   

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเข้าศึกษาดูงานในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (25/7/59)

 

   

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน (ภาพ/ข่าว: ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย) (15/7/59)

 

   

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนา  ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 จำนวน 125 คน ณ ห้อง ประชุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เรื่อง การผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ โดยได้เชิญ ผศ.กนกร บุษยะกนิษฐ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป (ข่าว/ภาพ: ชัยพงศ์ เทพธานี) (15/7/59)

 

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: ครรชิต อนุกูล) (15/7/59)

 

   
   
   
   
 
     
   
 
     
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7 hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 hot
     
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
     
     
     
 
       
               
     MOU : Philippine Normal University, Philippines.   การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 
     MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
     MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.   รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
     MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.          
                   
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.      
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.      
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.      
             ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
             ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า