คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : April 11, 2014
 
 
 
 
news
 
xx

facebook  twitter  google
Social network


<DeanDean007007

   
 
 
 
 
 
hot การประกวด "สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน" (ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2557) (17/03/2014) hot
hot ตรวจสอบใบสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา (7/04/2014)
   
 
 
คณะครุศาสตร์รับการตรวจสอบพัสดุภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557
27/03/57
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ดร.นิฤมล สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
26/03/57
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ดร.นิฤมล สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
25/03/57
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3(7)/2557
20/03/57
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
   
ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
   
 
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.  
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.  
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.  
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.  
     
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.  
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.  
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.  
     
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553  
 
 
 
 
 
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ hot
   
 
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001   ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
  เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
  มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
  ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
           
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           
           
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัทพ์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University | 295 Rachasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com
This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher.

Firefox | Internet Explorer