Update : October 15, 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<

  15 October, 2019  
คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
 
  news
     
     
  คณะครุศาสตร์ ร่วมออกบูธและแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆขอคณะครุศาสตร์ ในงาน Suan dusit open house ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ช่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(11/10/62)
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัด ณ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการประถมศึกษา จัด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 1 ชั้น 1 และหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในงานมีการจัดแสดงแฟ้มสะสมผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และสภาวิชาชีพครู (ภาพ: ชัยพงศ์/ชัยสิทธิ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว: อำภาพร)(4/10/62)
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งผลปรากฎว่า คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 747 คน จาก 6 เขต 27 โรงเรียน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ (มสด.) ได้จัดอบรมให้ คิดเป็นร้อยละ 95.45% ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจมาก ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพนัธ์ )(29/8/62)
     
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามองค์กร Pacific Early Childhood Education Research Association แห่งประเทศไทย (PECERA Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนู ๆ ด้วยสมอง 2 ซีก: เล่น บันเทิง ฉลาด ขึ้นในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศาสตร์การศึกษาปฐมวัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวโน้มและทิศทางที่ควรเป็นไป” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เรื่องสนุกๆ กับการทำงานของสมองสองซีก” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ (ประธานคณะกรรมการ PECERA Thailand) และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ คือ การออกแบบกิจกรรมศิลปะ การออกแบบกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว และการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมสมองทั้งสองซีกของเด็กปฐมวัย (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/8/62)
     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร             เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา พัฒนากระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับตัว การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปลุกจิตใต้สำนึกให้เป็น ผู้มีจิตสาธารณะของความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย         สวนดุสิต (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว)(16/8/62)
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(13/8/62)

     
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี นักศึกษาและผู้ปกครองจาก ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาฯเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และได้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง 852 และ 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(8/8/62)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ EDUCATION Scholar’ Club (ESC) “ PLC การพัฒนาผลงานทางวิชาการ” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างมั่นใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ เป็นวิทยากร และ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ เป็นผู้ดำเนินรายการในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(23/7/62)

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอบรมการเสริมศักยภาพและสมรรถนะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากร หัวข้อ “FACULTY OF SCIENCE KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา และสนองตอบความต้องการของสังคม และประเทศชาติ พัฒนากระบวนการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สามารถเป็นครูที่ดีมีคุณภาพในสังคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)hot

     
 

อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และอาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ วิทยากรร่วม  เพื่อเพิ่มการประกันคุณภาพการศึกษาและทักษะด้านการเขียนโครงการ ในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)

     
     
     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี