คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : July 28, 2015
 
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<Dean

      
ประกาศ เลื่อนการเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒
 
 
 
hot The 6th International Symposium on Special Education: "Multidisciplinary Team: Key for Success in Special Education" (22/06/2015) hot
   
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2558

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ แจ้งค่าใช้จ่ายและงบประมาณ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินฯ รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะฯแจ้งรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ กำหนดปฏิทิน และกำหนดปฏิบัติการติดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และช่องการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ฯลฯ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)16/7/2558

 

โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในหัวข้อเรื่อง “พับกระดาษ ใบลาน ปั้นดิน” โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่ ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรนำเสนอประวัติ และขั้นตอนการพับกระดาษ สานใบลานและการปั้นดิน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย ณ ห้อง Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มสด.  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 26/6/2558

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(22)/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(22)/2558 โดยมีวาระต่างๆอาทิ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการระยะที่ 4 พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)24/6/58

การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา งิ้วแหลม รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวาระอาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานจัดงบประมาณ Bye Nior 57 สมุดกิจกรรม การประกันคุณภาพ และการพัฒนากลยุทธ์ และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 22/6/2558

 

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ประธานที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนสอบผลการเรียนระดับรายวิชา สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้มีกำหนดพิจารณาทวนสอบประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2. บุคลิกภาพและสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัย 3. การบริบาลศึกษา  ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 12/6/2558

 

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ดร.ทิพย์ ขำอยู่  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อพิจารณาความถูกต้องผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 28/5/2558

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(21)/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กำหนดการงานประกันคุณภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 21/5/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธานในการสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวอรอัชฌา วงศ์ไชย นางบุษบา เนกขัม และนางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 7/5/2558

   
 
 
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
     
 
 
 
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
           
  วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
     
 
 
  ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
     
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

 

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Webmaster & Graphic Design By Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer