Update : November 12, 2018
   
 
 
 
 
 
 
 

<

 
 
    12 November, 2018  
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (3/08/2561)  
     
     
 
     
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “หลักธรรมนำ 3R8C” พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ระหว่างวัยที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาววีเลี่ยนริมแคว รีสอด จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (5/11/61))hot

     
 

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมพิจารณาและกลั่นกรองต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับคณะ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ประธานในที่ประชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ได้มอบหมายให้ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ดำเนินการแทน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการพิจารณา ใน วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:สำนักงาน คณะครุศาสตร์)(28/10/61))

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงานพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ การผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(4/10/61))hot

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” โดย .พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บรรยายระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา   อาจารย์ประจำหลักสูตรการปะถมศึกษา นำนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรม (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์(27/8/61))hot

     
 

ดร. พรชุลี ลังกา ประธานฯหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานเปิด โครงการพี่สอนน้อง “ iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย”  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน iPad เบื้องต้นโดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานกิจกรรม เช่น ฐาน Apple ID , iOS กับ การตั้งค่า เบื้องต้นฐานที่2 Camera & Photos เป็นต้นเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะและการเรียนรู้ความเป็นครูของการศึกษาปฐมวัย ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/8/61)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาร 11 ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (8/8/61)

     
  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมมอบนโยบาย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์) (3/8/61)
     
     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0 และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย และอาจารย์สมยศ เผือดจันทึกได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “รูปแบบพัฒนาสมรรถนครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” ณ  Hall 4  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2561(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์) (29/7/61)
 

 

 
  ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (12/7/61)
     

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารยสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตามแนวทาง STEM” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น   ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  10 ก.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (10/7/61)
 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ชุมชนครูกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (7/7/61)