ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social  facebook twitter google Update : June 23, 2016
   
   
  หลักสูตรฯ การศึกษาปฐมวัย
  หลักสูตรฯ การประถมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Dean<

 
    Thursday, June 23, 2016  
  รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม ๙ มาตรฐาน  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม ๙ มาตรฐาน
   
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  hot ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 รอบที่ 3 มาตรฐานที่ 1,4 และ 7 (27/05/2016) hot  
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 (6/01/2016)  
     
     

 
 
   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง อาจารย์สมยศ เผือดจันทึก และอาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย เดินทางไปเป็นวิทยากรและให้บริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 โดยในการฝึกอบรมฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จาก ผู้อำนวยการศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ภาพ/ข่าว: ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) (23/6/59) hot

 

   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(33/2559) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมอาทิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และวาระอื่นๆ (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (17/6/59)
   
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะเป็น นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างมีคุณภาพ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์ ได้ระดมกำลังอาจารย์ประจำคณะร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทักษะสำคัญของการเป็นนักศึกษา และปลูกจิตสำนึกความเป็นครูในระหว่างที่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 3 และ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง Becoming a Lifelong learning และดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเร่ือง Faculty of Education Studies นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (7/6/59)
     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการธรรมะเพื่อชีวิตให้กับนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สถานปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 (ภาพ/ข่าว: ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย) (6/6/59)
   
  ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2558 โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมฯ โดยมีการพิจารณาผลการตัดเกรดทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์ลำปาง ศูนย์นครนายก และศูนย์สุพรรณบุรี ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: ครรชิต อนุกูล) (24/5/59)
     
  คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการสร้างกรอบมาตรฐานและสมรรถนะครูปฐมวัยอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และประเทศอิสราเอล โดยมี  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์  โดยงานดังกล่าว จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
(ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี)
(19/5/59)
     
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติการภายในสถานศึกษา 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกปฏิบัติการสอน อาจารย์พรรัก อินทามระ ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยนสิน และ อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ แนะนำการปฏิบัติการสอน นอกจากนี้ นักศึกษาได้พบกับอาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติการสอนต่อไป (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (14/5/59)
   
  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วยจิตสำนึกของตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในงาน ด้านสาธารณะ เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์เด็กเล็กวัดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และทาสีโรงเรียนใหม่เตรียมต้อนรับการเปิดเทอม (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (14/5/59)
   
   
     
   
     
 
     
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7 hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 hot
     
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
     
     
     
   
   
     
   
 
       
               
     MOU : Philippine Normal University, Philippines.   การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 
     MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
     MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.   รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
     MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.          
                   
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.      
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.      
     รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.      
             ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
             ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า