ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : January 17, 2018
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDeanDean<

 
    Wednesday, January 17, 2018  
 
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (11/1/2018)  
  กำหนดเปิดภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (8/8/2017)  
     

 
   
   

คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญวันปีใหม่และวันครู คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2561 มีการทำบุญ งานเลี้ยงและการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(16/1/61)hothot

   

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลโดย ดร.พรชุลี ลังกา และอาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช(ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 8 ธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมนำครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 852 ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot

   
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กล่าวเปิดโครงการ ค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม “ครูบริการวิชาการต่อสังคม” จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมต่อไป ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก(24/12/60)(ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)
   
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสือการเรียนการสอนเสมือนจริง Audmented Reality (AR) โดยใช้โปรแกรม Aurasma Application และ Aurasma studio เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนซึ่งมีบุคลากรจากคณะต่างๆเข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร ณ ห้อง 11202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยพงศ์ เทพธานี) (19/12/60)
   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นครูสู่ยุทธศาสตร์ชาติ” หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (13/11/60)

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 “ครุศาสตร์บูชาครู” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครู อาจารย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยมอบเกียติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี คณะกรรมการนักศึกษา พร้อมด้วยพิธีผูกข้อไม้ข้อมือบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยการจัดงานกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (29/9/60)

   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301  อาคาร ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ) (10/8/60)
   
 
   
   
 
     
   hot รายละเอียดการเปิดรับสมัครฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560hot
   รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า