Update : January 16, 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

<

  16 January, 2019  
 
  news
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (3/08/2561)  
     
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ) และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการอบรมทวนสอบฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔) (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/1/62)hot

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยช่วงบ่ายวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู ตามด้วยช่วงเช้าของวัน ๘ มากราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการออกแบบการสอนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ส่วนในช่วงบ่าย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการนำจิตวิทยาไปใช้สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว/ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) (8/1/62) hot