ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : May 24, 2017
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDeanDeanDeanDean<

 
 
    Wednesday, May 24, 2017  
 
 
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (18/05/2017) hot  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (28/12/2016)  
     

 
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การศึกษาการดำเนินงาน เพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 1–2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (3/5/60) hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษาครั้งที่ 5 เบญจหัตถศิลป์ถิ่นไทยและศิลปะนิทัศน์สัญจร วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (28/4/60)
   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการกีฬาสี“สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครุศาสตร์เกมส์”เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีสุขภาพ พลานามัยและร่างกายของนักศึกษาและบุคลากร ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3.์(ภาพ/ข่าว:ิครรชิต อนุกูล) (5/4/60)

   

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Black & White Night Party  ให้รุ่นพี่ปีที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มสด. เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของรุ่นน้องแต่ละชั้นปี การแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมงาน การประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย และการจับฉลากรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันจากใจรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม.์(ภาพ/ข่าว:ิ์ครรชิต อนุกูล และธาชินี ศิวะศิลป์ชัย)(10/3/60)

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมครูประถมศึกษาจากประเทศภูฏาน“ Training Course on Primary School Teachers in Bhutan”รุ่นที่ 1 โดยได้มีการนำครูเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง เช่น โครงการแหลมผักเบี้ย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก อนุบาลกรแก้ว ไปเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวังและในวันที่ 1-10 มีนาคม 2560์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(10/3/60)

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง  “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับครู และ ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ์(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล(25/2/60)

   

คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระเช่น สรุปการเปรียบเทียบเกณฑ์ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ร่างคำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(22/2/60)

   

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.พรชุลี ลังกา จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ  Dr.Lindy C. Lulab และนักศึกษาจาก University of Southeastern Phipippines เพื่อการเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (20/2/60)

   

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ ชั้น 1 อาคารเครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมฯ (อาคารเยาวภา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นางสาวธาชินี ศิวศิลปชัย)(18/2/60)

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและมีคุณลักษะความเป็นครูวิชาชีพที่มีคุณภาพในวันเสาร์ ที่ 4 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/2/60) hot

   
 
   
   
 
 
       
    การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
       
 
     
   hot รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า