คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : April 16, 2015
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<DeanปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครDean007

      
ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัคร
 
 
 
 
hot มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมนี้เป็นต้นไป (30/03/2558) hot
 
 
กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมให้การต้อนรับ  ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)9/4/58

กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเปิดโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ที่คณะครุศาสตร์ได้ไปให้บริการวิชาการแก่บุตรหลานของสำนักงาน กสทช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษยะกนิษฐ์ ประธานคณะทำงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์) 27/3/58

กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “60 พรรษา ปวงประชาสดุดี สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”  ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหมด 13 กัณฑ์ คณะครุศาสตร์กัณฑ์เป็นที่  9 กัณฑ์มัทรี  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว Admin ชัยสิทธิ์) 27/3/58

พิธีมอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและยังมีการแสดงจากนักศึกษาเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว Admin ชัยสิทธิ์) 25/3/58

“BYE NIOR สานสัมพันธ์จากใจน้องสู่รุ่นพี่ปี 53”

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “BYE NIOR สานสัมพันธ์จากใจน้อง สู่รุ่นพี่ปี 53” (RED & WHITE NIGHT PARTY) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญที่จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่จบการศึกษาและเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่าอีกด้วย ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล 14/3/58

หลักสูตาการศึกษาปฐมวัยนำนักศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ และได้องค์ความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน จึงได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 ใน “โครงการชื่นชมความเป็นไทย” เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง ในการเรียนรู้ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทย และศึกษาดูงานด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ภาพ/ข่าว : ครรชิต อนุกูล14/3/58

โครงการอบรมลูกเสือ (B.T.C.) นักศึกษาปฐมวัย

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2/2558 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการค่ายฝึกฯ (ภาพ/ข่าว : ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 9/3/58

นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับประทานรางวัลพระกินรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวความคิด “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 29/1/58

นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะครุศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการสภาวการณ์การศึกษาไทยและระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 2 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ภาพ/ข่าว : ครรชิต อนุกูล 
05/11/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 1/2557 โดยแบ่งฐานกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 ฐาน เพื่อให้รุ่นน้องเรียนรู้ความหมายของแต่ละฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิตของความเป็นคุณครูและ ณ อาคารดินเผา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 30/08/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship/Externship) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมี ครูรวี ศรีพุทธิรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดป้ายนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนที่นักศึกษากำลังฝึกงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 29/08/57

การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรม คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เป็นประธาน และเชิญผู้บรรยายพิเศษในด้านเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานของบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 28/08/57

   
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
   
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
         
วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
   
 
 
ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
   
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

 

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Webmaster & Graphic Design By Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer