Update : April 5, 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

<

  5 April, 2019  
คลิกเพื่อขยาย
 
 
-
-
 
  news
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (3/08/2561)  
     
 

คณะครุศาสตร์เช้าร่วมพิธีเทศน์ทศชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” กัณฑ์ฉกษัตริย์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มสด. (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์)(4/4/62)hot

     
 

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง จากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 คุรุสภา โดยมีหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์ กทม. และศูนย์นครนายก เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(4/4/62) hot

     
 

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกีฬาคณะครุศาสตร์ 2019 “มนต์รักลูกทุ่งเกมส์” เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลานามัยและความสามัคคีแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 3 เมษายน 2019 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : สำนักงานคณะครุศาสตร์) (3/4/62) hot

     
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) (2/4/62) hot
     
 

คณะครุศาสตร์ จัดอบรม โครงการพัฒนางานวิชาการคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการวิเคราะห์ข้อสอบ วิทยากรโดย อาจารย์สุกษฏิ์ วงแวงน้อย ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/3/62)

     
  คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 
12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว : สำนักงานคณะครุศาสตร์)(12/3/62)
     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาชีพครู โดยมีอาจารย์สุกฤษฎิ์ วงค์แวงน้อย ประธานกลุ่มวิชาชีพครูเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งมีวาระในการประชุม ได้แก่ การจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 2/2561 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 1/2562 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434) (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (27/2/62)
     
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรม บทบาทครูและการนำเสนอสื่อ พฤติกรรมเด็ก รวมทั้งการวัดประเมินผลการเรียนในแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้กับท่านคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (21/2/62)

     
  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 และเชิญตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และบูรณาการความรู้ทั้งหมดเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการในระดับเริ่มต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (15/2/62)
     
 

คณะครุศาสตร์จัดอบรม กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สนใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โดยมี อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร  หัวข้อ การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์ได้มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้นและปรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2562 ณ อาคาร 11 ชั้น 2   (ห้อง 11201) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (12/2/62)

     
 

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (28/1/62)

     
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4 ค่ายธรรมะ “ธรรมะนำใจ คุณธรรมนำครู” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแนวทางในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการตระหนักรู้ในความเป็นครูให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเป็นครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนวัดถ้ำสาลิกา (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (27/1/62)

     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ จัดอบรม โครงการพัฒนางานวิชาการคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการวิเคราะห์ข้อสอบ วิทยากรโดย อาจารย์สุกษฏิ์ วงแวงน้อย ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี