รุ่นที่ 1 เริ่มฝึกอบรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 4 มีนาคม 2561 Update : February 1, 2018