ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน   ดร.จรูญ เฉลิมทอง   ดร.ทิพย์ ขำอยู่  
  ประธานกรรมการ (คณบดี)   (รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร)   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ)  
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   นางสาวกัลยา ชนะภัย  
  (รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา)   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)  
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์   นางสาวกานดา ธีระทองคำ   ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม  
  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ   ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
             
             
             
       
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ   ดร.พรศรี ฉิมแก้ว  
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
             
         
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์   นางจันทรา สาดะระ      
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานฯ)