ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย

ประธานหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.พัชรพร ศุกกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.สินชัย จันทรเสม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เทียนงาม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัถยา เชื้อกลาง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

ผศ.ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ กัญญารัตน์ ชูเกี้ยง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์พรพิมล งามวงศ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       

 

 

อาจารย์ ดวงเดือน วรรณกูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาพร หลวงแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       


 

อาจารย์ กุสุมา คำผาง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


 

 

อาจารย์ พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ วิไลวรรณ หมายดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       
       

 

 

อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์

ประธานหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       


 

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ อิสระมโนรส

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       

 

 

อาจารย์ สุธากร วสุโภคิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ เกษร ขวัญมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ ชนม์ธิดา ยาแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ กรณิศ ทองสอาด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       

 

 

อาจารย์ ชนิสรา ใจชัยภูมิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ดร.ศศิธร รณะบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ ปิยนัยน์ ภู่เจริญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ เอมอร ปันทะสืบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ สุดารัตน์ พงษ์พันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       
       

 

 

อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ รวี ศิริปริชยากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

อาจารย์ ฉัตรทราวดี บุญถนอม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

อาจารย์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   
       
       

 

 

อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง

ประธานหลักสูตร

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกยูร วงศ์ก้อม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัฐ สกุลหอม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      (Update : )