าจารย์กชกร ชำนาญกิติชัย

- กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)
- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
- กศ.บ. (การศึกษา)

 

 

อาจารย์ชัยยศ ชาวระนอง

- ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
- กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
- กศ.บ. (ฟิสิกส์)

(ผู้อำนวยการ)
ศูนย์นครนายก

 

 

อาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
- ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ศูนย์นครนายก

 

 

อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศูนย์นครนายก

 

 

อาจารย์วราภรณ์ อ่ำอ้น

- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศูนย์ลำปาง

 

 

อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

- วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา)
- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ)

ศูนย์ลำปาง

 

 

อาจารย์ศศิธร รณะบุตร

- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศูนย์ลำปาง

 

 

อาจารย์ประวิชญา แข่งขัน

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
- ค.บ. (พลศึกษา)

ศูนย์ลำปาง

 

 

อาจารย์ชนิสรา ใจชัยภูมิ

- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศูนย์ลำปาง

 

 

ดร.อารีย์ พรหมเล็ก

- ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
- ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
- ศษ.บ. (การศึกษา)

ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

อาจารย์กรณิศ ทองสอาด

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

อาจารย์ฌลาพิชญ์ พลศิลป์

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- ศศ.บ. (การโรงแรม)

ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

อาจารย์อัญชุลี สุวัฑฒน

- ค.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ศูนย์สุพรรณบุรี


x

 

 

อาจารย์รัถยา เชื้อกลาง

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
- กศ.บ. (การประถมศึกษา)


ศูนย์สุพรรณบุรี


อาจารย์พรพิมล งามวงศ์

ศูนย์สุพรรณบุรี


 

 

      (Update : )