ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
       
  ดร.จรูญ เฉลิมทอง   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม  
  รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ   รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา  
             
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   นางสาวกัลยา ชนะภัย   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์  
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์  
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา      
             
       
  นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางสาวพรรัก อินทรามะ   นางวีณัฐ สกุลหอม  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  
             
             
             
       
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ   รองศาสตราจารย์สุพิน บุญชูวงศ์  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา   ประธานคณะกรรมการวิจัย   ฝ่ายประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
             
       
  นางวันทนี อนุพันธ์   นางสาวอลงกรณ์ เกิดเนตร   นางพัชรพร ศุภกิจ  
  ฝ่ายประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ฝ่ายประสานงานเครือข่ายวิชาการ   ฝ่ายประสานงานวิเทศสัมพันธ์  
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต          
             
             
       
  นางจันทรา สาดะระ   นางสาววิภาวี จงภู่   นายครรชิต อนุกูล  
  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   รองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   หัวหน้างานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์  
             
             
         
  นางปานใจ คงสิทธิ์   นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง      
  หัวหน้างานธุรการและงานบริการวิชาการ   หัวหน้างานเลขานุการและงานสารบรรณ      
      (เลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์)      
             
             
             
             
             
             
 
 
Update : 30 มีนาคม 2558   * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์