ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
             
             
       
  ดร.พรชุลี ลังกา   ดร.พัชรพร ศุภกิจ   อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย  
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์  
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
      นางจันทรา สาดะระ      
      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
Update : 10 สิงหาคม 2561   * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์