ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ชนะภัย

-  ค.ม. (การศึกษานอกระบบ)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง854


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม

'- ศษ.บ. 'ปฐมวัยศึกษา
'- ศศ.ม.งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- ศษ.ด.'การบริหารการศึกษาพิเศษ

 

 ดร.จิราพร รอดพ่วง


-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์)

'- ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการประถมศึกษาดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ


-  ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
-  ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

-  ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

สาขาวิชาชีพครู
ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       

 

 

ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ

-  ค.ม. (การศึกษานอกระบโรงเรียน)
-  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851

 

 

อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  บธ.บ. (การโฆษณา)

สาขาวิชาชีพครู

       

 

ดร.ทิพย์ ขำอยู่

-  ปร.ด. (วิจัยทางการศึกษา)
-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  ศศ.บ. (อังกฤษ)


สาขาวิชาชีพครู

อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ

-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
       

 

อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ

- ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
- คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851

 

ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี

-  กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  กศ.บ. (ภาษาไทย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851

       

 

อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส

'ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

'ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725

 

 

อาจารย์ประภาวรรณ  สมุทรเผ่าจินดา

-  กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

       

 

ดร.พัชรพร ศุภกิจ

-  กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
-  กศ.บ. (ประถมศึกษา)


หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854


 

 

ดร.พรชุลี ลังกา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725

       

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิทาสถิตย์กุล

- ค.บ.การศึกษาพิเศษ
- กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาชีพครู

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย  บุญแก้ว


-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
-  ศศ.ม. (การจัดการทางการกีฬา)
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)


สาขาวิชาชีพครู

อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441

       

 

อาจารย์มุฑิตา ทาคำแสน

'ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851

 

อาจารย์รัตนาพร  หลวงแก้ว

-  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
-  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

 

       

 

อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

-  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2)


สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

 

อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร

-  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435


       ดร.อานุภาพ ถูปาอ่าง

-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435


 

ดร.เอมมิกา วชิระวินท์
- ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

 สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

       

 

อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ

ค.บ.ดนตรีศึกษา(สากล)
ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

 

 

        
       
  (Update : 21 พฤศจิกายน 2561)