ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู

-  Ed.D.(Administration+Supervision)
-  M.A.(Special Education)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการบริหารการศึกษาพิเศษ
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432

 

รองศาสตราจารย.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

-  Ph.D.(Elementary Education)
-  ค.ม. (บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

       

 

รองศาสตราจารย.วิชัย พาณิชย์สวย

-  ค.ม. (ประถมศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

 

อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม

- ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
- บช.บ. บัญชี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725

       
       

 

อาจารย์พรทิพย์ พูลปั้น

- ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
- ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725


ผู้ช่วยศาสตราจารย อาภรณ์ ชุนดี

-  ค.ม. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854


       
       
       

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยสุทธิพรรณ ธีรพงศ์

- กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
-กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ค.บ. การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 853

 

อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร

-  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435


       
 

(Update : 21 พฤศจิกายน 2561)