รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์


-  Ph.D.(Elementary Education)
-  ค.ม. (บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

       ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู


-  Ed.D.(Administration+Supervision)
-  M.A.(Special Education)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการบริหารการศึกษาพิเศษ
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432รศ.วิชัย พาณิชย์สวย

-  ค.ม. (ประถมศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

 

 

       ผศ.อาภรณ์ ชุนดี


-  ค.ม. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

   
 

 

   
       
       
 

 

 


   
       
 

 

    
       
     

 

 

        
 

(Update : 6 มกราคม 2559)