ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู

-  Ed.D.(Administration+Supervision)
-  M.A.(Special Education)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการบริหารการศึกษาพิเศษ
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432

 

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

-  Ph.D.(Elementary Education)
-  ค.ม. (บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

       

 

รศ.วิชัย พาณิชย์สวย

-  ค.ม. (ประถมศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854


ผศ.อาภรณ์ ชุนดี

-  ค.ม. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854


       
 

(Update : 21 พฤศจิกายน 2561)