ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู


-  Ed.D.(Administration+Supervision)
-  M.A.(Special Education)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการบริหารการศึกษาพิเศษ
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์


-  Ph.D.(Elementary Education)
-  ค.ม. (บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

       รศ.สุพิน บุญชูวงศ์


-  M.Ed. (Home Economics)
-  กศ.บ. (ชีวเคมี)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้องหน้าลิฟท์)รศ.วิชัย พาณิชย์สวย

-  ค.ม. (ประถมศึกษา)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

 

 

       ผศ.อาภรณ์ ชุนดี


-  ค.ม. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง


-  Ph.D. (Special Education Administration)
-  M.A. (Education for the Deaf)
-  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการบริหารการศึกษาพิเศษ
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432


 

 

   


ดร.นิฤมล สุวรรณศรี

-  กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
-  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
-  กศ.บ. (ภาษาไทย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851


 

อาจารย์กัลยา  ชนะภัย

-  ค.ม. (การศึกษานอกระบบ)
-  ค.บ. (ประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 7 ชั้น 4 การศึกษาพิเศษ
       

 

อาจารย์ประภาวรรณ  สมุทรเผ่าจินดา

-  กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
-  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
(ลาศึกษาต่อ)


 

อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม

-  กศ.ม. (พลศึกษา)
-  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441


       

 

อาจารย์รัตนาพร  หลวงแก้ว

-  ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
-  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

  

ดร.วีณัฐ สกุลหอม

- กจ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
- กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435

 

       

 

ดร.สุมน ไวยบุญญา

-  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
-  กศ.ม. (การประถมศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 854

 

 

 

 

        
 

(Update : 6 มกราคม 2559)