อาจารย์กมลา ลำพูน

-  กศ.ม. (การปฐมศึกษา)
-  ค.บ. ( การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)อาจารย์กานดา ธีระทองคำ


-  ศศ.ม. (พลศึกษา)
-  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้อง 441)


 


ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์

-  ปร.ด. (สังคมวิทยา)
-  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)


ผศ.ดร.จรูญ  เฉลิมทอง

-  คอ.ด. (วิจัยการศึกษา)
-  สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
-  กศ.บ. (คณิตศาสตร์ - วัดผลการศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

ผศ.ณัฐนันท์  วงศ์ประจันต์

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  กศ.บ. (การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

 

ผศ.เต็มสิริ  เนาวรังสี

-  M.A. Elementary Education
-  ศศ.บ. (สังคมศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ

-  M.Ed. (Gifted Studies)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

รศ.ดร.เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
-  ค.บ. (สังคมศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222


 

 

 

 

ผศ.พรใจ สารยศ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน

-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
-  กศ.ม. (พลศึกษา)
-  กศ.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้อง 441)
อาจารย์พรรัก  อินทมาระ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)
ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
-  ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เทคโนโลยีทางการศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์


-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์

-  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์
    เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สาขาวิชาชีพครูปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 

ผศ.ดร.วลีมาศ  แซ่อึ้ง

-  ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา)

-  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
-  ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
-  ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา)
-  ค.บ. (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 431)


อาจารย์วันทนี  อนุพันธ์

-  ค.ม.(การอุดมศึกษา)
-  ค.บ. (ภาษาไทย)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)
ผศ.ศศิพันธ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน

-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ศรีสุดา  จันททรกุญชร

-  กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
-  กศ.บ. (เคมี)

สาขาวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการฯอาจารย์สมยศ  เผือดจันทึก

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435) 

 

อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์

-  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 8 ชั้น 5 (การศึกษาปฐมวัย)


 


ดร.สุนทร  เทียนงาม

-  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติงาน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุร
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์

- ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
-  กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติงาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223


 


  

 


       
      (Update : 6 มกราคม 2561)