ผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย   อาจารย์กุสุมา คำผาง   ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง  
  ประธานหลักสูตรฯ          
             
             
       
  รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์   อาจารย์ ดร. พัชรพร ศุภกิจ   ผศ.รัตนาพร หลวงแก้ว  
             
             
             
       
  รศ.วิชัย พาณิชย์สวย   อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม   อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา  
             
             
             
         
  ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์   ผศ.ดร.ธนพรรษ พฤษะวัน      
             
       
       
       
 
       
      (Update : 2 สิงหาคม 2564)