ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลา ลำพูน

- ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียน
(การศึกษาปฐมวัย)
-  กศ.ม. (การปฐมศึกษา)
-  ค.บ. ( การอนุบาลศึกษา)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ อินอร่าม

- M.Ed. Special Education
- ค.บ. การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้อง 746

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกยูร วงค์ก้อม

-กจ.ด. การจัดการการศึกษา

-ค.ม. การศึกษาพิเศษ

- ค.บ. การศึกษาพิเศษ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.ดร.จรูญ  เฉลิมทอง

-  คอ.ด. (วิจัยการศึกษา)
-  สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
-  กศ.บ. (คณิตศาสตร์ - วัดผลการศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ


-  M.Ed. (Gifted Studies)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)


 


รองศาสตราจารย์.ดร.เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
-  ค.บ. (สังคมศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222


 

 

 

 

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์

- ค.ด. การศึกษาปฐมวัย
- ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ
- ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น2 (ห้อง 725)


 

ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
-  ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เทคโนโลยีทางการศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน

-  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
-  กศ.ม. (พลศึกษา)
-  กศ.บ. (พลศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้อง 441) 

ผู้ช่วยศาสตราจารยพรใจ สารยศ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)ผู้ช่วยศาสตราจารยพรรัก  อินทมาระ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์

-  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์
    เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สาขาวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

 

ดร.สมยศ  เผือดจันทึก

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

- ศษ.ด. การจัดการการศึกษา

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435) 

ดร.สินชัย จันทร์เสม

- กศ.ด. คณิตศาสตร์
-กศ.ม. คณิตศาสตร์
-กศ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรการประถมศึกษา
อาคาร 8 ห้อง 854ผู้ช่วยศาสตราจารยศศิพันธ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน


-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)


 อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

สาขาวิชาชีพครู
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)


       ดร.เอื้ออารีย์ จันทร

- ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- บธ.ม. การตลาด
-
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

 
       
      (Update : 2 สิงหาคม 2563)