(Update : 6 เมษายน 2557)
 

ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ์

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์กมลา ลำพูน

-  กศ.ม. (การปฐมศึกษา)
-  ค.บ. ( การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

 

 

อาจารย์กฤษณี ภู่พัฒน์

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์กานดา ธีระทองคำ

-  ศศ.ม. (พลศึกษา)

-  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้อง 441)

 

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์

-  ปร.ด. (สังคมวิทยา)
-  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง 422)


ดร.จรูญ  เฉลิมทอง

-  คอ.ด. (วิจัยการศึกษา)
-  สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
-  กศ.บ. (คณิตศาสตร์ - วัดผลการศึกษา)


สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)


ดร.ชนะศึก  นิชานนท์

-  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ - เคมี)

สถานที่ปฏิบัติงาน
(สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 ชั้น 2)

ผศ.ณัฐนันท์  วงศ์ประจันต์

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  กศ.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์ณัฐวรดา มณีรัตน์

-  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

ผศ.เต็มสิริ  เนาวรังสี

-  M.A. Elementary Education
-  ศศ.บ. (สังคมศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

 

 

 

อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ

-  M.Ed. (Gifted Studies)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

อาจารย์นงสคราญ อดทน

-  M.A. (Educational Administration)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

รศ.ดร.เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
-  ค.บ. (สังคมศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
(อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222)

ผศ.พรใจ สารยศ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

ผศ.พรเทพ  ลี่ทองอิน

-  กศ.ม. (พลศึกษา)
-  กศ.บ. (พลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้อง 441)

อาจารย์พรรัก  อินทมาระ

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง 422)

ดร.พันพัชร  ปิ่นจินดา

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
-  ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
-  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เทคโนโลยีทางการศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)


ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์

-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)
 

 

 

 

ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์

-  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์ เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

รศ.ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ

-  Ph.D. (Phychology)
-  ค.ม. (จิตวิทยา)
-  ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

ผศ.รัตนา  งิ้วแหลม

-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง 422)

ดร.วลีมาศ  แซ่อึ้ง

-  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

-  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
-  ศศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
-  ศศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 431)

อาจารย์วันทนี  อนุพันธ์

-  ค.ม.(การอุดมศึกษา)
-  ค.บ. (ภาษาไทย)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

 

ผศ.ดร.วารุณี  สกุลภารักษ์

-  กจ.ด. (การจัดการการศึกษา)
-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
-  ค.บ (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

ผศ.ศศิพันธ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน

-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น 2 (การศึกษาปฐมวัย)

 

อาจารย์ศรีสุดา  จันททรกุญชร

-  กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
-  กศ.บ. (เคมี)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารสำนักวิทยบริการ

อาจารย์สมยศ  เผือดจันทึก

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

อาจารย์สวงค์  บุญปลูก

-  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
-  กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักส่งเสิมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1

ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน

-  Ph.d. (Curriculum and Istruction
                 with Specialization in TESOL)
-  สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)
-  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง 421)

อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย

-  ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)
-  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

ลาศึกษาต่อ

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์

-  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
-  กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

-  ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 8 ชั้น 5 (การศึกษาปฐมวัย)

ดร.สุนทร  เทียนงาม

-  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (การประถมศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์

- ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
-  กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
-  ค.บ. (พลศึกษา)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)

ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ

-  ปร.ด. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
-  ค.บ. (จิตวิทยา-คณิตศาสตร์)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 4 ชั้น 3 (ห้อง 435)