ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
         
  ดร.ทิพย์ ขำอยู่       ดร.วีณัฐ สกุลหอม  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
  กรรมการ       กรรมการ  
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   ดร.พรชุลี ลังกา   อาจารย์.พัชรภรณ์ ศุภกิจ  
  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่)   ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
             
             
             
             
             
       
  ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม   อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางจันทรา สาดะระ  
  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา   หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  
 
 
Update : 10 สิงหาคม 2561  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่