ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
         
      ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ดร.วีณัฐ สกุลหอม  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
      กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   นางสาวพัชรภรณ์ ศุภกิจ   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์  
  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์  
  กรรมการ   กรรมการ      
             
           
  นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์          
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร          
  กรรมการ          
             
         
      นางจันทรา สาดะระ   นางสาววิภาวี จงภู่  
      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   รองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
      กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
Update : 30 มีนาคม 2558  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่