ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
       
  ดร.จรูญ เฉลิมทอง   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม  
  รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ   รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา  
  รองประธานกรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   นางสาวกัลยา ชนะภัย   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์  
  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์  
  กรรมการ   กรรมการ      
             
       
  นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางสาวพรรัก อินทรามะ   นางวีณัฐ สกุลหอม  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว   นางจันทรา สาดะระ   นางสาววิภาวี จงภู่  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา   หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   รองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
  กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
Update : 30 มีนาคม 2558  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่