2561  
  การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน Practice-Based Learning Management
(ทิพย์ ขำอยู่ สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และสมยศ เผือดจันทึก, 2561)
     
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสำหรับประเทศไทย 4.0 ของนักศึกษาครู
A Development of an Instructional Model Based on Model of the Development of the Teachers’ Competencies for Thailand 4.0 for Student Teachers

(Thip Khumyoo, Sukrit Wongwangnoi & Somyot Phaudjantuk, 2018)
     
  2562  
  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Faculty of Education, Suan Dusit University

(สมยศ เผือดจันทึก สิทธิพร เอี่ยมเสน พันพัชร ปิ่นจินดา เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และจรูญ เฉลิมทอง, 2562)
     
  การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
A study of the attitude toward the teaching profession

(สมยศ เผือดจันทึก เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ สิทธิพร เอี่ยมเสน และพันพัชร ปิ่นจินดา, 2562)
     
  การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
A study of Developing Student's Ability in Writing Lesson Plans through Experiential Learning in Learning and Classroom Management Course

(ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา และอลงกรณ์ เกิดเนตร, 2562)
     
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
The Results of Using Case-Based Plans for Organizing for Learning in the Psychology for Teachers Course for Sophomore Students

(อัษฎา พลอยโสภณ,2562)

     
     
     
  2563  
  Blockchain, IoT and Fog Computing for Smart Education Management
(Sakchai Chaiyarak, Alongkorn Koednet, Prachyanun Nilsook, 2020)
     
 

การใช้รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
KOI MODEL TO ENHANCEDESIGN OF LEARNING MANAGEMENT FOR PRE-SERVICE TEACHERS IN THE 21ST CENTURY

(อลงกรณ์ เกิดเนตร และสมยศ เผือดจันทึก, 2563)

     
     
     
     
  (ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ นำส่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ ที่คุณชัยสิทธิ์ (อาร์ต) ขอบคุณครับ)