การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน Practice-Based Learning Management
(ทิพย์ ขำอยู่ สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และสมยศ เผือดจันทึก)

     
  การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
A study of the attitude toward the teaching profession

(สมยศ เผือดจันทึก เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ สิทธิพร เอี่ยมเสน และพันพัชร ปิ่นจินดา)
     
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสำหรับประเทศไทย 4.0 ของนักศึกษาครู
A Development of an Instructional Model Based on Model of the Development of the Teachers’ Competencies for Thailand 4.0 for Student Teachers

(Thip Khumyoo, Sukrit Wongwangnoi & Somyot Phaudjantuk)
     
  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Faculty of Education, Suan Dusit University

(สมยศ เผือดจันทึก สิทธิพร เอี่ยมเสน พันพัชร ปิ่นจินดา เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และจรูญ เฉลิมทอง)