แบบคัดกรองความเสี่ยงการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ 1
# ข้อคำถาม ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริง
  ด้านความเพียรพยายามในวิชาการ
1 ฉันสามารถควบคุมตนเองในการเรียนได้ เช่น การเข้าเรียน การส่งงาน ให้ทันเวลา
2 ฉันมักจะเลื่อนสิ่งที่ต้องทำออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า เช่น ตั้งใจจะทำการบ้านวันนี้ แต่วันนี้มีละครน่าดูจึงขอทำการบ้านวันพรุ่งนี้
3 ฉันกล้าที่จะเผชิญปัญหาที่ท้าท้าย เช่น การนำเสนองานที่เป็นภาษาอังกฤษ
  มุมมอง ความเชื่อ เชิงวิชาการ
4 ฉันสามารถสร้างแรงจูงในการเรียนให้กับตนเองได้
5 ฉันมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน
6 ฉันคิดว่าการปรับตัว การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ เป็นเรื่องยาก
7 ฉันมั่นใจว่าระดับสติปัญญาและความสามารถของฉันสามารถพัฒนาได้
  ด้านกลยุทธ์ในการเรียน
8 ฉันคิดว่าอาจารย์มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ และควรให้ความสำคัญกับผู้เรียน
9 ฉันมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
10 ฉันต้องการกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้จริงได้
11 ฉันมักจะประเมินและตัดสินตนเองในทางลบ
  ด้านทักษะทางสังคม
12 ฉันมักจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้ปกครองบ่อยครั้ง
13 ฉันสามารถทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมได้เป็นอย่างดี
14 ฉันคิดว่าห้องเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น
15 ฉันคิดว่าระบบการช่วยเหลือแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีความสำคัญในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
16 ฉันสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
  ด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
17 ฉันมีปัญหาสุขภาพบ่อยครั้ง
18 ฉันมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
19 สภาพร่างกายของฉันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน
20 ฉันเคยมีภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า
21 ฉันมักจะเหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
22 ฉันคิดว่าผู้ปกครองควรมีส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย/สาขา
23 ฉันคิดว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
24 ฉันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในชีวิตประจำวัน
25 ฉันยังไม่แน่ใจว่า หลักสูตร/สาขาที่เรียนเป็นสิ่งที่ฉันชอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
คณะ
ระดับการศึกษา
ระดับผลการเรียน (ล่าสุด)
จำนวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน)