ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม   อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ   ผู้ช่วยศาสตราจารยนิศารัตน์ อิสระมโนรสู่  
  ประธานกรรมการ (คณบดี)   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน   อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย  
  ผู้ช่วยคณบดี   ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

ระธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 
     

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
             
             
       
  ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตร   อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม  
 

สาขาวิชาล่ามภาษามือ

  ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
             
             
       
  อาจารย์กุสุมา คำผาง   อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล  
  หัวหน้างานวิชาการ   หัวหน้างานประกันคุณภาพ   หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้  
             
             
         
  อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์   อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ  
  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา  

หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร
การจัดการทางการศึกษาปฐมวัย

 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ และพัฒนาภาษาอังกฤษ

 
             
             
       
  อาจารย์อัครวัฒน์    วงศ์ฐิติคุณ   อาจารย์ ดร.สินชัย    จันทร์เสม   นางจันทรา    สาดะระ  
  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ   ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ   หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์  
             
             
       
  นางสาววิภาวี    จงภู่          นางปานใจ        คงสิทธิ์   นางสาวจิตต์ตรี    จำปีทอง  
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน   เจ้าหน้าที่สำนักงาน   เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา         
             
             
         
  นางสาวอำภาพร    นามเสนา   นายณัฐพงษ์    แซ่ตั้ง      
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน   เจ้าหน้าที่สำนักงาน