ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน   ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่  
  ประธานกรรมการ (คณบดี)   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   นางสาวพัชรภรณ์ วิสุทธิศักดิ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์  
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)   ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ  
             
             
       
  นางสาวกานดา ธีระทองคำ   ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกุล  
  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
             
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ   ดร.พรศรี ฉิมแก้ว   ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
             
           
      นางจันทรา สาดะระ      
      กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานฯ)