ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.วีณัฐ สกลุหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่  
  ประธานกรรมการ (คณบดี)   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
             
             
       
  ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เกยูร วงศ์ก้อม  
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประถมศึกษา)   (หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ)  
             
             
       
  ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล   อาจารย์อัครวัฒน์ วงค์ฐืตืคุณ   ดร.สินชัย จันทร์เสม  
  (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา)   (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ)   (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ)  
             
             
             
       
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์   รองศาสตราจารย์.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์   ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  
  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)  
             
           
      นางจันทรา สาดะระ      
      กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานฯ)