ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน   ดร.วีณัฐ สกลุหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่  
  ประธานกรรมการ (คณบดี)   (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
             
             
       
  ดร.พรชุลี ลังกา   ดร.พัชรพร ศุภกิจ   ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม  
  (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)   (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประถมศึกษา)   (หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ)  
             
             
       
  อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   อาจารย์สมยศ เผือดจันทึก   อาจารย์พรรัก อินทามระ  
  (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา)   (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ)   (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ)  
             
             
             
       
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์   รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ  
  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย)  
             
           
      นางจันทรา สาดะระ      
      กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานฯ)