ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
             
             
       
  นางสาวกัลยา ชนะภัย   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์   นางสาวพรรัก อินทรามะ  
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์   ผู้ช่วยคณบดี  
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา          
             
             
       
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว   นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   รองศาสตราจารย์สุพิน บุญชูวงศ์  
  ผู้ช่วยคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี   ฝ่ายประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
             
             
       
  นางวันทนี อนุพันธ์   นางสาวอลงกรณ์ เกิดเนตร   นางพัชรพร ศุภกิจ  
  ฝ่ายประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ฝ่ายประสานงานเครือข่ายวิชาการ   ฝ่ายประสานงานวิเทศสัมพันธ์  
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต          
             
             
       
  นางจันทรา สาดะระ   นางสาววิภาวี จงภู่   นายครรชิต อนุกูล  
  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   รองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์   หัวหน้างานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์  
             
             
         
  นางปานใจ คงสิทธิ์   นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง      
  หัวหน้างานธุรการและงานบริการวิชาการ   หัวหน้างานเลขานุการและงานสารบรรณ      
      (เลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์)      
             
             
             
             
             
             
 
 
Update : 6 มกราคม 2559   * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์