ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
             
             
       
  ดร.พัชรพร ศุภกิจ   ดร.พรชุลี ลังกา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.จรูญ เฉลิมทอง  
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร์  
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
      (หลักสูตรใหม่)      
             
       
  อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย   อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงค์ก้อม  
  ประธานฯ หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
             
       
  อาจารย์วันทนี อนุพันธ์   ดร.เอมมิกา วชิระวินท์   อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร  
  งานศิลปวัฒนธรรม   งานพัฒนาบุคลากร   งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
             
       
  ดร.อานุภาพ ถูปาอ่าง   อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ      
  งานจัดการความรู้ (KM)   งานกิจการนักศึกษา      
             
             
           
      หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์      
      กรรมการและเลขานุการ      
      นางจันทรา สาดะระ      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
Update : 6 มกราคม 2561   * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์