ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
             
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
             
             
       
  นางสาวพัชรพร ศุภกิจ   ดร.พรชุลี ลังกา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.จรูญ เฉลิมทอง  
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร์  
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
             
             
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงค์ก้อม   นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางสาวพรรัก อินทรามะ  
  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา   ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  
             
             
       
  นายสุกฤษ์ วงค์แวงน้อย   ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์   นางจันทรา สาดะระ  
          หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
Update : 6 มกราคม 2561   * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์