นางจันทรา สาดะระ      
      หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์      
      สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5502      
             
           
             
      นางสาววิภาวี จงภู่      
      รองหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์      
      สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5502      
       
             
  นางปานใจ คงสิทธิ์   นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง (เลขาฯ คณบดี)   นายครรชิต อนุกูล  
  หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานบริการวิชาการ   หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและงานเลขานุการ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ  
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5507   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 421 โทร. 5503   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5517  
             
       
             
  นางสาวรัตณาพร พรหมทอง   นางสาวนฤมล แสงวันทอง   นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ  
  งานพัสดุครุภัณฑ์และงานวิชาการ   งานการเงินและงานวิชาการ   งานธุรการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5500   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5500   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 721 โทร. 5520  
             
  fai      
             
  นางสาวธาชิณี ศิวะศิลปชัย   นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง   นางนาฏยา ต๊ะลี  
  งานธุรการหลักสูตรการประถมศึกษา   งานธุรการและประสานงานหลักสูตรดุุษฎีบัณฑิต   งานธุรการและประสานงานหลักสูตรมหาบัณฑิต  
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 854 โทร. 5524   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
      สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422  
             
           
             
      นางสาวพรพิมล งามวงศ์      
      สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422      
      และศูนย์นวัตกรรมฯ อาคาร 11 ชั้น 4      
             
 
 
 
 
Update : 6 มกราคม 2559   * ข้อมูลจากสำนักงานคณครุศาสตร์ ปี 2559