นางจันทรา สาดะระ      
      หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์      
      สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5502      
             
             
             
       
             
  นางปานใจ คงสิทธิ์   นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง (เลขาฯ คณบดี)   นางสาววิภาวี จงภู่  
             
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5507   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 421 โทร. 5503   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5502  
             
       
             
  นางสาวรัตณาพร พรหมทอง   นางสาวนฤมล แสงวันทอง   นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ  
             
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 854 โทร. 5524   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5500   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร. 5500  
             
       
             
  นางสาวอำภาพร นามเสนา   นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง   นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์  
             
  สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร 5503   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 422 โทร 5504   สถานที่ปฏิบัติงาน ห้อง 725 โทร 5520  
             
             
 
 
 
 

Update : 2 กรกฏาคม2564   * ข้อมูลจากสำนักงานคณครุศาสตร์ ปี 2564