ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  รองประธานกรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ดร.พรชุลี ลังกา   นางสาวพัชรพร วิสุทธิศักดิ์   ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง  
  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา      
  กรรมการ   กรรมการ      
             
       
  นายสุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงค์ก้อม  
          หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
             
       
  นางสาวพรรัก อินทรามะ   นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางจันทรา สาดะระ  
      หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา   หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์  
      กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  
             
             
             
             
             
 
 
Update : 6 มกราคม 2559  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่