ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  รองประธานกรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  นางสาวกัลยา ชนะภัย   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์   นางสาวพรรัก อินทรามะ  
  ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา   ประธานคณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์   ผู้ช่วยคณบดี  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว   นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   นางจันทรา สาดะระ  
  ผู้ช่วยคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี   หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ  
             
           
      นางสาววิภาวี จงภู่      
      รองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์      
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
 
 
Update : 6 มกราคม 2559  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่