ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน      
      คณบดีคณะครุศาสตร์      
      ประธานกรรมการ      
             
       
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม   ดร.ทิพย์ ขำอยู่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  รองประธานกรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  ดร.พรชุลี ลังกา   ดร.พัชรพร ศุภกิจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.จรูญ เฉลิมทอง  
  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่)   ประธานฯ หลักสูตรการประถมศึกษา   ประธานฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
       
  อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย   อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงค์ก้อม  
  ประธานฯ หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ  
             
           
      นางจันทรา สาดะระ      
      หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์      
      กรรมการและเลขานุการ      
             
 
 
Update : 6 มกราคม 2559  * ตามคำสั่งคณะครุศาสตร์ที่  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ลงวันที่