เริ่มฝึกอบรมวันที่ 27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560 Update : May 24, 2017