จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (แยกตามหลักสูตรและชั้นปี)
   
      จำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 
 
ปี -  (2548)        จำนวน  -  คน
   
ปี -  (2549)    จำนวน  -  คน
   
ปี 5 (2550)       ห้อง 1 จำนวน  42 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  38 คน
   
ปี 4 (2551)       ห้อง 1 จำนวน  74 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  74 คน
   
ปี 3 (2552)       ห้อง 1 จำนวน  53 คน
                       ห้อง 2 จำนวน  55 คน
                       ห้อง 3 จำนวน  51 คน
                       ห้อง 4 จำนวน  53 คน
   
ปี 2 (2553)     จำนวน  211 คน
   
ปี 1 (2554) จำนวน  254  คน
   
รวมทั้งสิ้น   
จำนวน 905 คน
   
 
      จำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 
 
ปี -  (2548)    จำนวน   -  คน
   
ปี -  (2549)    จำนวน   -  คน
   
ปี 5 (2550)    จำนวน  40 คน
   
ปี 4 (2551)    จำนวน  -  คน
   
ปี 3 (2552)    จำนวน  -  คน
   
ปี -  (2553)   จำนวน  -  คน
   
ปี -  (2554) จำนวน  -  คน
   
รวมทั้งสิ้น   
จำนวน 40 คน