หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
หัวข้อ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูอุไรวรรณ โชติชุษณะ และครูสารินี ทิศกระโทก ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มาให้ความรู้และแนวทางแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน และอาจารย์สุภาพร มูฮำหมัด อาจารย์ที่ปรึกษา
คอยดูแลและแนะนำเทคนิคการเขียนแผนฯ ตลอดการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
(17/9/64)
   
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมพิจารณาแผนรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Direct Admission โดยมีคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 9.30 – 12.00 น.ผ่านระบบ Online Microsoft Teams ภาพ/ข่าว:นฤมล แสงวันทอง
(16/9/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เริ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการบูรณาการรายวิชาการศึกษาปฐมวัย มาตุเวทวิทยา และภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 โดยทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอน การผลิตผลงานและการประเมินผล โดยสร้างความคุ้นเคยด้วยการใช้ Game based เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
(8/9/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการอบรมเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติและเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
(31/7/64)
   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ในการดูแลเด็กและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมได้บูรณาการความรู้จากคณะวิทยากรของคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 10 วัน (70 ชม)ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Cloud meeting
(31/7/64)
   
ดร.พรชุลี ลังกา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลงานในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “รายงานการศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
ผ่านทาง Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.40 - 12.20 น
(27/7/64)
   
อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานการประชุม หลักสูตรฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 6(11)/2564
โดยมีคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบันทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และนครนายก เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams
(26/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมหลักสูตร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้มอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.ภาพ/ข่าว: อ.กุสุมา คำผาง/นางสาวรัตณาพร พรหมทอง
(26/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ครั้งที่ 8/2564 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว: รัตณาพร พรหมทอ(26/7/64)
   
ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/64 โดยมีวาระการประชุม อาทิเช่น
การเปิดการสอนเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ การปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา และรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ของคณะ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม SDUonline10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา/ปานใจ คงสิทธิ์
(25/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีทักษะทางด้านการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน ในหัวข้อ ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสู่การประยุกต์ใช้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Online Program Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และ อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมในการอบรมดังกล่า
(25/7/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานการประชุมวิทยากรโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ Program Microsoft Teams
(24/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร ประธานกลุ่มวิชาชีพครู ดำเนินรายการ
ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Ms-Teams
(23/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา และ อาจารย์ ดร.พัชรพร ศุภกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ “เสริมพลัง สร้างวัคซีนศาสตร์และศิลป์แห่งการสอน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลสำหรับเด็กประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(20/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
(19/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ เป็นประธานการประชุม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ข่าว/ภาพ: ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี/ปานใจ คงสิทธิ์) (18/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันอังคาร 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.(17/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปรับแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมี อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันอังคาร 17 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.(ภาพ/ข่าว: นฤมล แสงวันทอง/ปานใจ คงสิทธิ์)(17/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2564) โดยมีประธานหลักสูตรฯ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และคณาจารย์ จากในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ และศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง SDU Online Learning 10ข่าว:จิตต์ตรี จำปีทอง/ภาพ: นฤมล แสงวันทอง(16/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตรฯ รูปแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน และแนะนำคณะกรรมการดำเนินการประจำหลักสูตรฯ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 40 คน ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Online Program Zoom(14/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน เป็นเลขานุการในการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting Application เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00- 16.00 น.
(ภาพ/ข่าว: นางสาวรัตณาพร พรหมทอง)
(6/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่าน Application Zoom (3/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ ครั้งที่ 3 ให้กับโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) และ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่าน Application Zoom โดยมีทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล คุณชัชวาล ลาภเกิน และคณะทำงานโครงการ(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์) (24/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เป็นประธานหลักสูตรฯ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 18.15 น. ผ่าน Application Microsoft Teams(23/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ครั้งสุดท้ายสำหรับ รอบที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "พี่ทอล์คน้องถาม”โดยมีรุ่นพี่ปี 3 และปี 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา นำโดย พี่ซีม่อน พี่ไอซ์ซี่ พี่จูน พี่ฟ้า และพี่ ๆ อีกหลายท่าน มาพูดคุยกับน้องๆ กับ “ข้อดี ข้อเสีย และการปรับตัวในการเรียนออนไลน์” พร้อมทั้งยังได้สนุกกับการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลกันอีกด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษารหัส 64 ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วม ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom (22/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนวัดใหม่อมตรส รับการตรวจเยี่ยมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติในการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส โดย นางสาวกันต์ลภัส  วชิรปัญญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่าน Application Zoom ทั้งนี้คณะทำงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ และอาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล (ภาพ/ข่าว: อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ/ปานใจ คงสิทธิ์)(21/7/64)
   
อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร ประธานกลุ่มวิชาชีพครูฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง  เทคนิคการจัดการชั้นเรียนออนไลน์  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งเรียนในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.(22/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมวิพากษ์ มคอ.7 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ ห้อง Online Learning Room 10 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (15/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง เสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมบนพื้นฐานความเป็นครู โดยมีรุ่นพี่ปี 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย พี่ซีม่อน พี่ไอซ์ซี่ พี่ไลลา พี่เพชร พี่ฟ้า พี่ดรีม พี่ณัชชา และพี่ ๆ ปี 3 อีกหลายท่าน มาพูดคุยกับน้องๆ กับการ รีวิว 2 ปี ที่เรียนครู ณ ม.สวนดุสิตแห่งนี้ พร้อมทั้งยังได้สนุกกับการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลกันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษารหัส 64 ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วม ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom(15/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้โรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.15-16.30 น.(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์) (14/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนกลุ่มรายวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 10 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(12/7/64)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2564) โดยมี ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม และชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่1/2564 ซึ่งมีผู้แทนจากกลุ่มวิชาชีพครู วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เข้าร่วมประชุมและ อาจารย์กุสุมา คำผาง เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft teams (9/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Visual Learning Room 06 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง เรียนดี กิจกรรมเด่น คือครูสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชี้แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร์ ที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี พร้อมทั้งตอบข้อสักถามให้น้อง ๆ รหัส 64 ที่มีข้อสงสัย นอกจากนี้ นักศึกษารหัส 64 ยังได้รู้จักกับตัวแทนรุ่นพี่ที่เรียนดีและกิจกรรมเด่น นายถิรณัฐ นิลแก้ว สาขาวิชาการประถมศึกษา และนางสาวจิรัชญา ศรีชุม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษารหัส 64 ทั้งในกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วม ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom(8/7/64)
   
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Online Program Microsoft Teams(3/7/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกลั่นกรองและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : ณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง(1/7/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องVisual Learnning Room 06
โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “รุ่นพี่มีเรื่องเล่า” ซึ่งได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ “พี่ชายที่แสนดี” ทั้ง 4 ท่าน
นายพรมงคลชัย สกุลพร (ครูพี่ตาล)โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
นายธนัตถ์ ชัยรัตน์ (ครูพี่ติม)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
นายพัชรพล ศรีสิทธิ์ (ครูพี่เคน)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และนายอนวัช สวัสดิ์หิรัญกิจ (ครูพี่นุ้ก) ซึ่งมีนักศึกษารหัส 64 ทั้งใน กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วม ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากร ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง “องค์กรมืออาชีพ รู้จริงในสิ่งที่ทำ”
- ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง “การบูรณาการศาสตร์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่ SDU Directions”
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ EDU Directions”
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(30/6/64)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยมีคุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงานดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา
(28/6/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์"
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ผ่าน Application Zoom ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
และโรงเรียนวัดใหม่อมตรส โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
คุณชัชวาล ลาภเกิน และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ภาพ/ข่าว: อาจารย์เอมมิกา วชิระวินท์ และปานใจ คงสิทธิ์)
(26/6/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวการเลือกกลุ่มวิชาโท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Microsoft Teams โดยได้เชิญคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มาเป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาโท รวมทั้งแนวทางการเลือกกลุ่มวิชาโทให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เลือกตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาโทที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถพื้นฐานของตนเองได้อย่างถูกต้องและเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพวิชาชีพครูในอนาคต (21/6/64)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแปละการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้โรงเรียนเครือข่าย โดยมี อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
เมื่อวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น.(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์)
(19/6/64)
   
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่ 2)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “มิติคมความคิด สะท้อนชีวิตครูฝึกสอน” โดยมีอาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา
และอาจารย์ ดร.พัชรพร ศุภกิจ เป็นวิทยากร วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ทาง Microsoft Teams
(18/6/64)
   
ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online Program Microsoft Teams เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม (SDU Online room 10)  ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา(7/6/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธาน “การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต“
การประชุมครั้งนี้ เป็นวาระสำคัญเกี่ยวกับ กำหนดการหมดวาระการดำเนินงานของทีมงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งมอบงาน สานต่อการดำเนินงาน และแสดงความรัก ความห่วงใยในแบบครอบครัวครุศาสตร์ อย่างอบอุ่น ถึงแม้สถานการณ์ COVID-19 จะทำให้การพบกันเป็นไปได้ยาก แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยี ก็สามารถส่งต่อความผูกพันธ์ถึงกันได้ 🧡
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 และผ่านระบบ Online Program Microsoft Teams
(27/5/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์แรกของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการต้อนรับนักศึกษารหัส 64 ทั้งใน กทม.วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วมด้วย ในหัวข้อ “บ้านแห่งความรู้ ดูแลด้วยความรัก”ซึ่งเป็นการกล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษา จาก ผู้บริหารคณะนำโดย  อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาการประถมศึกษารศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มวิชาชีพครูผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษคุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ภาพ/ข่าว : อำภาพร(13/5/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 2564 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Online learning room 10 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : อำภาพร(8/5/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 1/64 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก, ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 - 4 จำนวน 80 นาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพในการไปปฏิบัติงานหน้าที่ครู อาจารย์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนหมายเลข 1 อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. ข่าว : อำภาพร  ภาพ : อ.อลงกรณ์ (10/4/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ และทีมงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ”เวทีแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง สู่การสร้างสรรค์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง”โดยภายในงานมี การจัดนิทรรศการของคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการพัฒนา เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลยข่าว : อำภาพร นามเสนา (8/4/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม "จิตอาสาสร้างความสัมพันธ์ชุมชน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางดาวรุ่ง ตาลเพชร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (7/4/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ จิตสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 433 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา(3/3/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และศิลปศึกษา จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ เซ็งแซ่ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล พร้อมด้วย รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และทีมงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การดำเนินการใบประกอบวิชาชีพครู” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ online ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้อง Sduonline1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา (25/2/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา(19/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2(75)/64 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (17/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2564 และพิจารณาตัวชี้วัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว : อำภาพร (4/2/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับการเตรียมการสอนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นักศึกษาฝึกสอนฯ ทุกคนได้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมถึงภาระงานที่แหล่งฝึกประสบการณ์ฯ แต่ละโรงเรียนได้มอบหมายเป็นรายบุคคลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ได้แก่ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน และอาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น. (29/1/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาออนไลน์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 3) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวข้อ "วิทยวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูดาวรุ่ง หนูขาว และ คุณครูศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี ครูชำนาญการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ภาพ/ข่าว : อำภาพร(29/1/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ "การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กรุงเทพมหานคร(13/1/64)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม เป็นผู้ดำเนินงานการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ (5/1/64)