หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา(19/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2(75)/64 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (17/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2564 และพิจารณาตัวชี้วัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว : อำภาพร(4/2/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับการเตรียมการสอนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นักศึกษาฝึกสอนฯ ทุกคนได้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมถึงภาระงานที่แหล่งฝึกประสบการณ์ฯ แต่ละโรงเรียนได้มอบหมายเป็นรายบุคคลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ได้แก่ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน และอาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น. (29/1/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาออนไลน์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 3) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวข้อ "วิทยวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูดาวรุ่ง หนูขาว และ คุณครูศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี ครูชำนาญการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ภาพ/ข่าว : อำภาพร(29/1/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ "การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กรุงเทพมหานคร(13/1/64)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม เป็นผู้ดำเนินงานการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ (5/1/64)