คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์แรกของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการต้อนรับนักศึกษารหัส 64 ทั้งใน กทม.วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และลำปางเข้าร่วมด้วย ในหัวข้อ “บ้านแห่งความรู้ ดูแลด้วยความรัก”ซึ่งเป็นการกล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษา จาก ผู้บริหารคณะนำโดย  อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาการประถมศึกษารศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มวิชาชีพครูผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษคุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ภาพ/ข่าว : อำภาพร(13/5/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 2564 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Online learning room 10 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : อำภาพร(8/5/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 1/64 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก, ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 - 4 จำนวน 80 นาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพในการไปปฏิบัติงานหน้าที่ครู อาจารย์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนหมายเลข 1 อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. ข่าว : อำภาพร  ภาพ : อ.อลงกรณ์ (10/4/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ และทีมงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ”เวทีแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง สู่การสร้างสรรค์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง”โดยภายในงานมี การจัดนิทรรศการของคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการพัฒนา เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลยข่าว : อำภาพร นามเสนา (8/4/64)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม "จิตอาสาสร้างความสัมพันธ์ชุมชน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางดาวรุ่ง ตาลเพชร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (7/4/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระ จิตสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 433 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา(3/3/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และศิลปศึกษา จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ เซ็งแซ่ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล พร้อมด้วย รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู และทีมงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การดำเนินการใบประกอบวิชาชีพครู” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ online ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้อง Sduonline1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา (25/2/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา(19/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2(75)/64 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (17/2/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2564 และพิจารณาตัวชี้วัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว : อำภาพร(4/2/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับการเตรียมการสอนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นักศึกษาฝึกสอนฯ ทุกคนได้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยรวมถึงภาระงานที่แหล่งฝึกประสบการณ์ฯ แต่ละโรงเรียนได้มอบหมายเป็นรายบุคคลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน และ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ได้แก่ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน และอาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น. (29/1/64)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาออนไลน์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 3) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หัวข้อ "วิทยวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูดาวรุ่ง หนูขาว และ คุณครูศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี ครูชำนาญการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นวิทยากรการสัมมนาในครั้งนี้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง Sduonline10 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ภาพ/ข่าว : อำภาพร(29/1/64)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ "การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กรุงเทพมหานคร(13/1/64)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม เป็นผู้ดำเนินงานการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ (5/1/64)