ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ในด้าน การกำหนดแผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ และงานกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น.ข่าว:อำภาพร นามเสนา(7/8/63)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมระดับเครือข่าย Summer Camp) ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว(ภาพ/ข่าว: ครรชิต ชัยสิทธิ์ อำภาพร)(3/8/63)
   
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Coding สำหรับครูประถมศึกษา" ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะวิทยากร อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชระกุล อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา คุณชัชวาลย์ ลาภเกิน และทีมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์)(1/8/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 กรกฎาคม 2563(17/7/63)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Education Scholar’ Club : ESC เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานสายสนับสนุนวิชาการ “Digital Office Technology” โดยมี ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล และอ.อัษฎา พลอยโสภณ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา (14/7/63)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดการทวนสอบ มคอ.3 - มคอ.4 (ไขว้หลักสูตร) ระดับคณะ โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี เป็นประธานในการมอบนโยบายการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ: ชัยสิทธิ์ ข่าว : อำภาพร (2/7/63)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Education Scholar’ Club : ESC เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 “เตรียมตัวอย่างไรในการประชุมวิชาการ” กิจกรรมด้านการวิจัย การเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม เป็นวิทยากรในการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ภาพ : ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ  ข่าว : อำภาพร นามเสนา (30/6/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsft Teams โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๗๘ คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น ข่าว : อ.อลงกรณ์ เกิดเนตร ภาพ : อำภาพร นามเสนา(23/6/63)
   
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Coding สำหรับครูประถมศึกษา" ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) และโรงเรียนวัดช่างเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะวิทยากร อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ คุณชัชวาลย์ ลาภเกิน และทีมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์)(12/6/63)
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา, คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ในระบบออนไลน์ MS Teams โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และอาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำเสนอหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดปฏิทินในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีการหารือร่วมกันถึงรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา(น.ส.จิตต์ตรี จำปีทอง ภาพ/ข่าว)(5/6/63)
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรฯในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ทวีกิจ ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ และดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการทวนสอบฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ และระบบออนไลน์ MS Teams ข่าว : อำภาพร นามเสนา  ภาพ : ชัยสิทธิ์ เกษตระการ (4/6/63
   
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ"Coding สำหรับครูประถมศึกษา" ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม ประธานโครงการ คณะวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชระกุล อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ คุณชัชวาลย์ ลาภเกิน อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ และทีมงาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคาร 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น.(ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์) (27/5/63
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ"Coding สำหรับครูประถมศึกษา" ให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. (ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์) (22/5/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจการติดตามดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ และแจ้งผลดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยประเมินผ่านโปรแกรม Microsoft Teams(21/5/63)
   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.เอื้ออารี จันทร เข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ Leaders in Education Webinar Series ในหัวข้อ Assessment Creating authentic assessment for remote learning environments สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในโซน Southeast Asia โดยมี วิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำได้แก่ Dr. Dianne Mattern จาก Harvard University, Dr. Damian Bebell จาก Boston College และ Dr. Ruben Puentedura ผู้พัฒนา SAMR model สนับสนุนและประสานงานโดย Apple Education, Thailand คณะคระศาสตร์ และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : อ.ดร.เอื้ออารี จันทร (20/5/63)
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2563  เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเสนอประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจการนักศึกษา งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ และงบประมาณหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (1/5/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้ารับการตรวจการติดตามดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  และ ผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรฯ แจ้งผลดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือนที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยประเมินผ่านโปรแกรม Microsoft Teams(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (1/5/63)
   
ฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) Google Scholar 2) OJS: ThaiJo และ 3) Human Research Ethics แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  ผ่านระบบ Google Scholar การส่งเสริมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบการอบรมแบบออนไลน์ ของสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน และส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบวารสาร Thaijo โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดอบรม  ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ และ อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 2563 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในกลุ่ม KM. Online พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ข่าว : นายครรชิต อนุกูล
   
ฝ่ายวารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานวารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ บรรณาธิการวารสารฯ และ อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ ประธานคณะทำงานวารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย ผู้ดำเนินการ มีวาระการประชุม อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวารสาร ติดตามงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ การพิจารณาปกวารสารฉบับที่ 2 และ 3 การพิจารณาบทความฉบับที่ 3 และการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. โดยใช้โปรแกรม Microsoft team ในกลุ่ม JECEM-EDU (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(15/4/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3(68)/2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ข่าว : อำภาพร นามเสนา ภาพ : ชัยพงศ์ เทพธานี(8/4/63)
   
ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยช่วงเช้าจัดเป็น การเขียนบทความ: วิจัยในชั้นเรียนก็ตีพิมพ์ ได้ และช่วงบ่ายจัดเป็นการจัดทำข้อสอบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ และซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/3/63)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  หัวข้อเรื่อง "ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ" โดยมีวิทยากร ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพตนเองโดยต้องรู้จักการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และปัญญา ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และรู้ทันโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(13/3/63)
   
ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ด้วยระบบ Thaijo ภายใต้หัวข้อ “Thaijo : ระบบที่ตอบโจทย์นักวิจัยไทย” และเสริมประสบการณ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ ด้วยระบบ Thaijo โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(10/3/63)
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการสอน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถประยุกต์ในการจัดบอร์ด และนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(9/3/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (6/3/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัย  ภาพ: ครรชิต/ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (5/3/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 : กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนสุโขทัยให้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว : อำภาพร (4/3/63)
   
ฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยระบบ Google Scholar” เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย เสริมประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย Google Scholar โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ หัวหน้าฝ่ายวิจัย นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล(25/2/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ภาพ:ชัยสิทธ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว:อำภาพร (24/2/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมวัย สืบสาน ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 : สานปลา สานรัก สารสัมพันธ์ปฐมวัย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ หน้าอาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดย ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดอาหารวัฒนธรรม 4 ภาค อาทิ แกงส้มปลาตะเพียน ยำปลาตะเพียน ส้มตำปลาตะเพียน ข้าวแต๋นปลาตะเพียน ฯลฯ พร้อมเลือกชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน B1
ภาพ: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี ข่าว: อำภาพร นามเสนา(21/2/63)
   
มื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "ลีลาภาษาเขียน" โดยมีวิทยากร ผศ.อาภรณ์ ชุนดี เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านทักษะทางภาษาเขียน เรียนรู้พื้นฐานการสร้างอักษรประดิษฐ์ที่ถูกต้อง และสามารถประยุกต์การเขียนในการจัดบอร์ดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/2/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา พร้อมทั้งมีตัวแทนจากสถานศึกษาเครือข่าย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย  ข่าว:อำภาพร ภาพ:ชัยสิทธิ์/อำภาพร (14/2/63)
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "ร้อยรัดจับจีบ" โดยมีวิทยากร พระปลัดปรีชา ชุติปัญโญ รอดด้วยบุญ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริ งตามโรงเรียนต่างๆ และประยุกต์สื่อการสอนในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (27/1/63)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดงานเลี้ยงส่ง Dr.Mark Meadows และนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ที่มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6–24 มกราคม 2563 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย–อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ภายในงานมีการแสดงรำไทย และการแสดงของนักศึกษาจากประเทศอังกฤษ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ภาพ:ครรชิตข่าว:อำภาพร(24/1/63)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ (24/1/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะฯ ครั้งที่ 1(66)/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนางานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ภาพ:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการข่าว: อำภาพร นามเสนา (22/1/63)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานให้โอวาทเปิดงาน ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/1/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา เมือวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว: อำภาพร (15/1/63)
   
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพ(7/1/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวยดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย – อังกฤษ ปีที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และละออพลัส โดยมีนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6 – 24 มกราคม 2563 ภายใต้การดูแลของ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.พรชุลี ลังกา และผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว: อำภาพร (6/1/63)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานของฝ่ายวิชาการ ในชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรฯ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ และผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมทวนสอบฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จากวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร (3/1/63)