ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ) และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการอบรมทวนสอบฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔) (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/1/62)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวันแรกของการอบรม ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู ตามด้วยอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการออกแบบการสอนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว/ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) (8/1/62) hot