หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)" ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 434 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ภรภัทร นิยมชัย ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร พร้อมให้แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนางานประกันคุณภาพสู่การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (16/2/62)
   
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5
และเชิญตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ
เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และบูรณาการความรู้ทั้งหมดเผยแพร่สู่สาธารณชน
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการในระดับเริ่มต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (15/2/62)
   
คณะครุศาสตร์จัดอบรม กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ การอบรม         เชิงปฏิบัติการ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สนใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โดยมี อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้” เพื่อให้อาจารย์ได้มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น และปรับการเรียน              การสอนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2562 ณ อาคาร 11 ชั้น 2   (ห้อง 11201) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(12/2/62)
   
รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(28/1/62)
   
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4 ค่ายธรรมะ “ธรรมะนำใจ คุณธรรมนำครู” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแนวทางในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการตระหนักรู้ในความเป็นครูให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเป็นครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนวัดถ้ำสาลิกา
(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(27/1/62)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยวิธีการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด และอาจารย์แก้ว กาแก้ว เป็นวิทยากร หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนภาษาไทย” รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “Licence ครูไทย” คุณวาสนา จันทร์จ่าย เป็นวิทยากร หัวข้อ “ก้าวย่าง...อย่างมั่นใจ ว่าที่บัณฑิตใหม่ การประถมศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเสริมเกี่ยวกับภาษาไทย                 ในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน และวิธีและขั้นตอนการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน 11701 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(23/1/62)
   
ผศ.ดร. พรเทพ  ลี่ทองอิน และ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร. มงคลชัย บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” โดย ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน จากกีฬาลีลาศและแฮนบอล และ 1 เหรียญทอแดงจากกีฬาลีลาศ ระหว่าวันที่ 10 -20 มกราคม 2562 ณ ราชภัฎอุบลราชธานี (21/1/62)
   
คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครูและวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์เกษียณเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เกษียณกล่าวให้โอวาทและร่วมกิจกรรมสังสรรค์แลกเปลี่ยนของขวัญแก่ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (17/1/62)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์  เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการบริการ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนการสอน มีวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  การขอบุคคลกรไปช่วยยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และกำหนดการวันปีใหม่ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 มกราคม 2562 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว)(11/1/62)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ) และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการอบรมทวนสอบฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔) (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/1/62)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวันแรกของการอบรม ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู ตามด้วยอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการออกแบบการสอนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว/ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) (8/1/62) hot