คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “ครุศาสตร์น้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายหาร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี พิธีบายศรีสู่ขวัญและการเสวนพาทีจากใจพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์(8/11/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพ: ชัยพงศ์/ชัยสิทธิ์/กุสุมา เขียนข่าว: อำภาพร นามเสนา(25/10/62)
   
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร 11 ห้อง 11703 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรกนก สร้อยอินทร์ ศิลปิน นักแต่งเพลง และวรรณกรรมสำหรับเด็ก เป็นวิทยากรในวันนี้ภาพ : นายสุรสีห์ วงษ์ตาฟูเขียนข่าว : นางสาวชฎาธร สุขภักดีสกุลนักศึกษาฝึกประสบการณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร(25/10/62)
   
มื่อวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการช่วยคนจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บูรณาการรายวิชา ว่ายน้ำสำหรับครูปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (21/10/62)
   
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการบันทึกกิจกรรมความเป็นครูอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เอื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการข่าว: อำภาพร นามเสนา (19/10/62)
   
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัด ณ บริเวณลานกิจกรรม Virtual Library ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาการประถมศึกษา จัด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 1 ชั้น 1 และหลักสูตรศึกษาศาสตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในงานมีการจัดแสดงแฟ้มสะสมผลงาน สื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และสภาวิชาชีพครู (ภาพ: ชัยพงศ์/ชัยสิทธิ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว: อำภาพร)(4/10/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งผลปรากฎว่า คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 747 คน จาก 6 เขต 27 โรงเรียน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่คณะครุศาสตร์ (มสด.) ได้จัดอบรมให้ คิดเป็นร้อยละ 95.45% ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจมาก ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพนัธ์ )(29/8/62)
   
าขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามองค์กร Pacific Early Childhood Education Research Association แห่งประเทศไทย (PECERA Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนู ๆ ด้วยสมอง 2 ซีก: เล่น บันเทิง ฉลาด ขึ้นในวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางศาสตร์การศึกษาปฐมวัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวโน้มและทิศทางที่ควรเป็นไป” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เรื่องสนุกๆ กับการทำงานของสมองสองซีก” ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ (ประธานคณะกรรมการ PECERA Thailand) และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ คือ การออกแบบกิจกรรมศิลปะ การออกแบบกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว และการออกแบบกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมสมองทั้งสองซีกของเด็กปฐมวัย (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/8/62)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร             เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา พัฒนากระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับตัว การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ปลุกจิตใต้สำนึกให้เป็น ผู้มีจิตสาธารณะของความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย         สวนดุสิต (นายครรชิต อนุกูล/ข่าว)(16/8/62)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(13/8/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี นักศึกษาและผู้ปกครองจาก ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาฯเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และได้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง 852 และ 11701 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(8/8/62)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ EDUCATION Scholar’ Club (ESC) “ PLC การพัฒนาผลงานทางวิชาการ” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างมั่นใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ เป็นวิทยากร และ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ เป็นผู้ดำเนินรายการในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(23/7/62)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอบรมการเสริมศักยภาพและสมรรถนะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากร หัวข้อ “FACULTY OF SCIENCE KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา และสนองตอบความต้องการของสังคม และประเทศชาติ พัฒนากระบวนการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สามารถเป็นครูที่ดีมีคุณภาพในสังคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)
   
อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และอาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ วิทยากรร่วม  เพื่อเพิ่มการประกันคุณภาพการศึกษาและทักษะด้านการเขียนโครงการ ในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 9 เดือน) ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434) (ภาพ:ข่าว/สำนักงานคณะครุศาสตร์)(12/6/62)
   
คณะครุศาสตร์ หมาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 (หลักสูตร 4 ปี ) คณะครุศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ )(10/6/62)
   
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาครู ปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ )(9/6/62)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์ ) (4/6/62)
   
ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ ประธานกรรมการคนที่ 1 และ ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการคนที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ เพื่อดำเนินการในการทำงานขององค์กร PECERA Thailand ครั้งที่ 1/2562 (2) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มสด. และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่ประชุม อาทิ สรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ การดำเนินงานเกี่ยวกับเว็ปไซด์ การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยระดับชาติในปี 2562 และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน  ณ ห้อง 825 อาคารพระมิ่งขวัญ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(24/5/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 184 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานคร โดยฝึกอบรมวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (30/4/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)  ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 178 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานคร โดยฝึกอบรมวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (29/4/62)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 339 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ดร.ดิเรก วรรณเศียร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับกรุงเทพมหานครโดยฝึกอบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/4/62)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทำนุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย สายสานใยคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ และวันที่ 2 การแสดงผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นิทรรศการร้อยเรียงวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะครุศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์)(20/4/62)
   
คณะครุศาสตร์เช้าร่วมพิธีเทศน์ทศชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” กัณฑ์ฉกษัตริย์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มสด.(4/4/62) (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์)
   
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง จากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 คุรุสภา โดยมีหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศูนย์ กทม. และศูนย์นครนายก เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย(4/4/62)(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการกีฬาคณะครุศาสตร์ 2019 “มนต์รักลูกทุ่งเกมส์” เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลานามัยและความสามัคคีแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 3 เมษายน 2019 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : สำนักงานคณะครุศาสตร์)(3/4/62)
   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) (2/4/62)
   
คณะครุศาสตร์ จัดอบรม โครงการพัฒนางานวิชาการคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการวิเคราะห์ข้อสอบ วิทยากรโดย อาจารย์สุกษฏิ์ วงแวงน้อย ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์)(26/3/62) hot
   
คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 
12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว : สำนักงานคณะครุศาสตร์)(12/3/62)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสังกัดกลุ่มวิชาชีพครู โดยมีอาจารย์สุกฤษฎิ์ วงค์แวงน้อย ประธานกลุ่มวิชาชีพครูเป็นผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งมีวาระในการประชุม ได้แก่ การจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 2/2561 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 1/2562 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434) (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (27/2/62)
   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรม บทบาทครูและการนำเสนอสื่อ พฤติกรรมเด็ก รวมทั้งการวัดประเมินผลการเรียนในแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้กับท่านคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (21/2/62)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)" ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 434 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ภรภัทร นิยมชัย ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร พร้อมให้แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนางานประกันคุณภาพสู่การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (16/2/62)
   
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดนิทรรศการ “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5
และเชิญตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาในเครือข่าย ที่รับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอน มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ
เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และบูรณาการความรู้ทั้งหมดเผยแพร่สู่สาธารณชน
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการในระดับเริ่มต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(ภาพ/ข่าว: สำนักงานคณะครุศาสตร์) (15/2/62)
   
คณะครุศาสตร์จัดอบรม กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ การอบรม         เชิงปฏิบัติการ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สนใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โดยมี อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้” เพื่อให้อาจารย์ได้มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น และปรับการเรียน              การสอนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นเรียน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2562 ณ อาคาร 11 ชั้น 2   (ห้อง 11201) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(12/2/62)
   
รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(28/1/62)
   
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4 ค่ายธรรมะ “ธรรมะนำใจ คุณธรรมนำครู” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแนวทางในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการตระหนักรู้ในความเป็นครูให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเป็นครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนวัดถ้ำสาลิกา
(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(27/1/62)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยวิธีการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิชย์สวย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด และอาจารย์แก้ว กาแก้ว เป็นวิทยากร หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนภาษาไทย” รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “Licence ครูไทย” คุณวาสนา จันทร์จ่าย เป็นวิทยากร หัวข้อ “ก้าวย่าง...อย่างมั่นใจ ว่าที่บัณฑิตใหม่ การประถมศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเสริมเกี่ยวกับภาษาไทย                 ในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน และวิธีและขั้นตอนการทำเรื่องสำเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน 11701 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(23/1/62)
   
ผศ.ดร. พรเทพ  ลี่ทองอิน และ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร. มงคลชัย บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” โดย ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน จากกีฬาลีลาศและแฮนบอล และ 1 เหรียญทอแดงจากกีฬาลีลาศ ระหว่าวันที่ 10 -20 มกราคม 2562 ณ ราชภัฎอุบลราชธานี (21/1/62)
   
คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครูและวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์เกษียณเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เกษียณกล่าวให้โอวาทและร่วมกิจกรรมสังสรรค์แลกเปลี่ยนของขวัญแก่ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (17/1/62)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์  เพื่อแจ้งนโยบายการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการบริการ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเรียนการสอน มีวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  การขอบุคคลกรไปช่วยยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และกำหนดการวันปีใหม่ของคณะฯ  ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 มกราคม 2562 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว)(11/1/62)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ) และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการอบรมทวนสอบฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔) (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/1/62)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวันแรกของการอบรม ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสนเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู ตามด้วยอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ (รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อการออกแบบการสอนโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว/ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา) (8/1/62) hot