หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นวิทยากร กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมความรู้ หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561  ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(19/12/61)
   
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการWorkshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งกล่าวสรุปการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) (30/11/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สื่อสร้างงานสอน ครูสร้างงานศิลป์” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพครูและบริการวิชาการสำหรับผู้ปกครองและบุตรหลาน โดยบูรณาการ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย วิชานิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติจริงด้านการผลิตสื่อการสอน การใช้ทักษะด้านภาษาในการเล่านิทาน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูธงธรรม จงไกรจักร โรงเรียนจิตรลดา (ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์) มาเป็นวิทยากรพิเศษสอนเทคนิคการวาดภาพอย่างง่ายสำหรับครู ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (29/11/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลอิสราเอล จัดงาน Workshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century” โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง  อมรชีวินรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน โดยนางประภา ตันตระศุภรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวรายงาน  และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย Ms.SmadarShapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ปิยะวัฒน์)  (19/11/61))
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “หลักธรรมนำ 3R8C” พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาววีเลี่ยนริมแคว รีสอด จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (5/11/61))
   
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมพิจารณาและกลั่นกรองต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับคณะ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ประธานในที่ประชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ได้มอบหมายให้ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ดำเนินการแทน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการพิจารณา ใน วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:สำนักงาน คณะครุศาสตร์)(28/10/61))
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงานพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ การผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(4/10/61))
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” โดย .พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บรรยายระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา   อาจารย์ประจำหลักสูตรการปะถมศึกษา นำนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรม (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์(27/8/61))
   
ดร. พรชุลี ลังกา ประธานฯหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานเปิด โครงการพี่สอนน้อง “ iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย”  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน iPad เบื้องต้นโดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานกิจกรรม เช่น ฐาน Apple ID , iOS กับ การตั้งค่า เบื้องต้นฐานที่2 Camera & Photos เป็นต้นเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะและการเรียนรู้ความเป็นครูของการศึกษาปฐมวัย ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/8/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาร 11 ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (8/8/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมมอบนโยบาย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(3/8/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย และอาจารย์สมยศ เผือดจันทึกได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “รูปแบบพัฒนาสมรรถนครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” ณ  Hall 4  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2561(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(29/7/61)
   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ            รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (12/7/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารยสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตามแนวทาง STEM” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น   ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  10 ก.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ชุมชนครูกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(7/7/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดและไอซีที” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และอาจาย์ชนินท์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (30/6/61)
   
ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ จัดโครงการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาากร คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบได้แก่ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434)(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์
)(14/6/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์สุธีรา บุนนาค เป็นวิทยากร  หัวข้อ “เทคนิคการจัดการชั้นเรียน” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น  ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(6/6/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59  คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งนักศึกษาได้จัดแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ผู้สอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(11/6/61)
   
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน นำอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการส่งสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตววรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ “กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครู” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(28/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.วิชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี  คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 พ.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (31/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรมเรือนแป้น  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ อาจารย์ชนิดา       น้อยไม้คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง conference 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (26/5/61)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ            อาจารย์ประวรดา โภชนาจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พรใจ สารยศ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 (ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (17/5/61)
   
รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับ ความรู้ คุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัย  ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(23/5/61)
   
ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน นำอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการส่งสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตววรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ “กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครู” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในวันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว(ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(23/5/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี งบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการนำ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคนิค Lesson Study เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้บริหารและครูจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นอกจากนี้ มีโรงเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม และโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า รวมถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(9/5/61)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.oo น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงษ์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2561 ณ กรมยุทธการทหารบก (ภาพ:ข่าว/ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์)(27/4/61)
   
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลน 4.0” และกิจกรรมที่ 4 “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 3 และ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มสด. เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 นายครรชิต อนุกูล (ภาพ/ข่าว)(27/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์” ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บอกเล่าวัฒนธรรม ความเป็นครูสู่ครุศาสตร์ “ การสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง 433-434 เวลา 9.00 – 11.00 น. (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษษตรตระการ)(9/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครูสู่ศตวรรศที่ 21 (ครุศาสตร์เกมส์ 2018) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(3/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนา ในโครงการดุสิตจิตอาสาช่วยน้อง โดยร่วมตกแต่งสื่อกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน และได้มีการมอบสื่อการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(1/4/61)
   
คณะครุศาสตร์  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา "เพื่อนปรึกษาเพื่อน" โดยวิทยากร อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระราชนคร เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ด้วยการพูดคุยให้กำลังใจแก่เพื่อนที่กำลังประสบกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล  ไม่สบายใจอันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 852    ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มสด.(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(25/3/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนา   การประกันคุณภาพสำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับครู” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ และคณะ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สัมพันธภาพที่ดีสำหรับผู้นำ  ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสะท้อนคิดชีวิตผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีความรู้และทักษะสามารถพูดต่อที่สาธารณะตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(24/3/61)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี คุณครูสุวรา บังทอง (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และ คุณสุขสันต์ ไทรเอี่ยมชัย (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนโครงการ และบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย
(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)(20/2/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาการประถมศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.เทื้อน      ทองแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7, 8  และ 9 กุมภาพันธ์ 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (9/2/61)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จัดงานเลี้ยงให้กับนักศึกษา หลักสูตร Early childhood studies จาก Liverpool Jonh Moores university ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ โดยมี ดร.พรชณิว์ แก้วเนตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีการแสดงจากนักศึกษาและมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(26/1/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ให้กับนักศึกที่ผ่านเกณฑ์ทุกสาขาและชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติธร ปิลวาสน์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ท่าน ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ หัวข้อ “เรียนรู้จากประสบการณ์สู่งานเขียน” อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และอาจารย์กุสุมา คำผาง หัวข้อ “เรียนรู้งานเขียนสู่การปฏิบัติ” และศิษย์เก่า รหัส 55 หัวข้อ “เทคนิคดีดี กลวิธี สอบครูคืนถื่น” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าโครงการ ส่งเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเทคนิคการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(24/1/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “ครูยุคศวรรษที่ 21 ที่สังคมต้องการ” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูในยุค 4.0 ได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 2 เสริมให้ความรู้เอกสารงานทะเบียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “กว่าจะเป็นครูประถมศึกษา” โดย นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 55 เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(17/1/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญวันปีใหม่และวันครู คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2561 มีการทำบุญ งานเลี้ยงและการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(16/1/61)
   
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลโดย ดร.พรชุลี ลังกา และอาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช(ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 8 ธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมนำครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 852 ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)