คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย
(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)(20/2/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาการประถมศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.เทื้อน      ทองแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7, 8  และ 9 กุมภาพันธ์ 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (9/2/61)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จัดงานเลี้ยงให้กับนักศึกษา หลักสูตร Early childhood studies จาก Liverpool Jonh Moores university ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ โดยมี ดร.พรชณิว์ แก้วเนตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีการแสดงจากนักศึกษาและมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(26/1/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ให้กับนักศึกที่ผ่านเกณฑ์ทุกสาขาและชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติธร ปิลวาสน์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ท่าน ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ หัวข้อ “เรียนรู้จากประสบการณ์สู่งานเขียน” อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และอาจารย์กุสุมา คำผาง หัวข้อ “เรียนรู้งานเขียนสู่การปฏิบัติ” และศิษย์เก่า รหัส 55 หัวข้อ “เทคนิคดีดี กลวิธี สอบครูคืนถื่น” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าโครงการ ส่งเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเทคนิคการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(24/1/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “ครูยุคศวรรษที่ 21 ที่สังคมต้องการ” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูในยุค 4.0 ได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 2 เสริมให้ความรู้เอกสารงานทะเบียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “กว่าจะเป็นครูประถมศึกษา” โดย นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 55 เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(17/1/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญวันปีใหม่และวันครู คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2561 มีการทำบุญ งานเลี้ยงและการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(16/1/61)
   
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลโดย ดร.พรชุลี ลังกา และอาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช(ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 8 ธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมนำครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 852 ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)