ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงานพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ การผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(4/10/61))
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” โดย .พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บรรยายระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา   อาจารย์ประจำหลักสูตรการปะถมศึกษา นำนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรม (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์(27/8/61))
   
ดร. พรชุลี ลังกา ประธานฯหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานเปิด โครงการพี่สอนน้อง “ iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย”  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน iPad เบื้องต้นโดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานกิจกรรม เช่น ฐาน Apple ID , iOS กับ การตั้งค่า เบื้องต้นฐานที่2 Camera & Photos เป็นต้นเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะและการเรียนรู้ความเป็นครูของการศึกษาปฐมวัย ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/8/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาร 11 ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (8/8/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมมอบนโยบาย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(3/8/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0” และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย และอาจารย์สมยศ เผือดจันทึกได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “รูปแบบพัฒนาสมรรถนครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” ณ  Hall 4  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2561(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(29/7/61)
   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ            รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (12/7/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารยสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตามแนวทาง STEM” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น   ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  10 ก.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(10/7/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ชุมชนครูกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(7/7/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดและไอซีที” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และอาจาย์ชนินท์ ฐิติเพชรกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (30/6/61)
   
ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ จัดโครงการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาากร คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบได้แก่ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง 434)(ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์
)(14/6/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารย์สุธีรา บุนนาค เป็นวิทยากร  หัวข้อ “เทคนิคการจัดการชั้นเรียน” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น  ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มิ.ย. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(6/6/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59  คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งนักศึกษาได้จัดแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ผู้สอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(11/6/61)
   
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน นำอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการส่งสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตววรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ “กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครู” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(28/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.วิชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี  คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 พ.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (31/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรมเรือนแป้น  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ อาจารย์ชนิดา       น้อยไม้คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง conference 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (26/5/61)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ            อาจารย์ประวรดา โภชนาจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และ ผศ.พรใจ สารยศ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 (ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (17/5/61)
   
รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับ ความรู้ คุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัย  ในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(23/5/61)
   
ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน นำอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการส่งสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตววรษที่ ๒๑ ในหัวข้อ “กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาครู” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในวันที่ 20 -22 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว(ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(23/5/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี งบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการนำ PLC มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคนิค Lesson Study เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ผู้บริหารและครูจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ นอกจากนี้ มีโรงเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม และโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า รวมถึงคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์)(9/5/61)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.oo น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/5/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงษ์ ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร และอาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นวิทยากรอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2561 ณ กรมยุทธการทหารบก (ภาพ:ข่าว/ศักดิ์ชัย  ไชยรักษ์)(27/4/61)
   
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลน 4.0” และกิจกรรมที่ 4 “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 3 และ 4 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มสด. เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 นายครรชิต อนุกูล (ภาพ/ข่าว)(27/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “สืบสาน สงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์” ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ “บอกเล่าวัฒนธรรม ความเป็นครูสู่ครุศาสตร์ “ การสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง 433-434 เวลา 9.00 – 11.00 น. (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษษตรตระการ)(9/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครูสู่ศตวรรศที่ 21 (ครุศาสตร์เกมส์ 2018) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรชณิตว์  แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(3/4/61)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ออกค่ายอาสาพัฒนา ในโครงการดุสิตจิตอาสาช่วยน้อง โดยร่วมตกแต่งสื่อกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและ ผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน และได้มีการมอบสื่อการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (ภาพ/ข่าว : นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(1/4/61)
   
คณะครุศาสตร์  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษากับนักศึกษา ในกิจกรรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา "เพื่อนปรึกษาเพื่อน" โดยวิทยากร อาจารย์นเรศ  กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระราชนคร เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ด้วยการพูดคุยให้กำลังใจแก่เพื่อนที่กำลังประสบกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล  ไม่สบายใจอันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 852    ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มสด.(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(25/3/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนา   การประกันคุณภาพสำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับครู” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ และคณะ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สัมพันธภาพที่ดีสำหรับผู้นำ  ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสะท้อนคิดชีวิตผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีความรู้และทักษะสามารถพูดต่อที่สาธารณะตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกุล)(24/3/61)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี คุณครูสุวรา บังทอง (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และ คุณสุขสันต์ ไทรเอี่ยมชัย (ศิษย์เก่า) วิทยากรบรรยายหัวข้อ บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนโครงการ และบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ สมรรถนะบัณฑิต ที่คาดหวังตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยกำหนดจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย
(ภาพ/ข่าว:อำภาพร นามเสนา)(20/2/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ และ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาการประถมศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.เทื้อน      ทองแก้ว เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7, 8  และ 9 กุมภาพันธ์ 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (9/2/61)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จัดงานเลี้ยงให้กับนักศึกษา หลักสูตร Early childhood studies จาก Liverpool Jonh Moores university ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ โดยมี ดร.พรชณิว์ แก้วเนตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน มีการแสดงจากนักศึกษาและมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(26/1/61)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ให้กับนักศึกที่ผ่านเกณฑ์ทุกสาขาและชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติธร ปิลวาสน์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561” ท่าน ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ หัวข้อ “เรียนรู้จากประสบการณ์สู่งานเขียน” อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย และอาจารย์กุสุมา คำผาง หัวข้อ “เรียนรู้งานเขียนสู่การปฏิบัติ” และศิษย์เก่า รหัส 55 หัวข้อ “เทคนิคดีดี กลวิธี สอบครูคืนถื่น” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าโครงการ ส่งเสริมสร้างทักษะการเขียนเรียงความ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเทคนิคการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(24/1/61)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “ครูยุคศวรรษที่ 21 ที่สังคมต้องการ” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูในยุค 4.0 ได้พัฒนาตนเองและปฏิบัติการสอนด้านการศึกษาพิเศษ กิจกรรมที่ 2 เสริมให้ความรู้เอกสารงานทะเบียน และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ “กว่าจะเป็นครูประถมศึกษา” โดย นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 55 เมื่อวันพุธที่ 17 ม.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล))(17/1/61)
   
คณะครุศาสตร์ จัดงานทำบุญวันปีใหม่และวันครู คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2561 มีการทำบุญ งานเลี้ยงและการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(16/1/61)
   
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การดูแลโดย ดร.พรชุลี ลังกา และอาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช(ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)hot
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 8 ธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมนำครู สู่การสอนในศตวรรษที่ 21” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครูในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้องเรียน 852 ชั้น 5 อาคารเครื่องปั้นดินเผา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(12/1/61)