ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์  กล่าวเปิดโครงการ ค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม “ครูบริการวิชาการต่อสังคม” จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมต่อไป ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)
   
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสือการเรียนการสอนเสมือนจริง Audmented Reality (AR) โดยใช้โปรแกรม Aurasma Application และ Aurasma studio เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนซึ่งมีบุคลากรจากคณะต่างๆเข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร ณ ห้อง 11202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์  เทพธานี)(19/12/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย (นางสาวพรลภัทร ไม้แก้ว ชั้นปีที่ 3) การประถมศึกษา (นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ ชั้นปีที่ 2) ฟิสิกส์ (นายปฐวี สักกะตะ ชั้นปีที่ 4) และคณิตศาสตร์ (นายศิวัตม์ สินพิชัย ชั้นปีที่ 4) ซึ่งได้รับเชิญจากเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ในกิจกรรม SKN37 TCAS’62 รู้ลึก เข้าถึง เข้าใจในระบบ TCAS เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์, 2 ธันวาคม 2560)(2/12/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นครูสู่ยุทธศาสตร์ชาติ” หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(13/11/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 “ครุศาสตร์บูชาครู” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครู อาจารย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยมอบเกียติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี คณะกรรมการนักศึกษา พร้อมด้วยพิธีผูกข้อไม้ข้อมือบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยการจัดงานกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(29/9/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 434 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(19/9/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(มคอ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ มอค.3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(30/8/60)
   
ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมกาบริหารและคณาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์  เกษตรตระการ)(25/8/60)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ บริษัทเมย์แบงค์ กิมเอ็ง แห่งประเทศไทย จัดโครงการจิตอาสา "กิจกรรม 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออม"  ให้กับนักเรียน  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) โดยมี รศ. วิชัย พานิชย์สวย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ ดังนี้ ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ อ.ดร.สุมนไวยบุญญา อ.พัชรพร ศุภกิจ อ.รัตนาพร หลวงแก้ว และ อ.อัษฏา พลอยโสภณ และนำนักศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 77 คน ไปดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา และการบูรณาการจากการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (20/8/60)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 5 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน ในหัว “ข้อคุณลักษณะของครูที่ดี”และ “ในหัวข้ออาจารย์ที่ฉันชื่นชอบ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(17/8/60)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.  ห้องเรียน 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา  คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของคณะครุศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301  อาคาร ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ เกษตรตระการ)(10/8/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (7/8/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (4/8/60)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข่าร่วมการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีภารกิจในการ  สรุปขั้นตอนในการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(26/7/60)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งที่ 2  “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ในรอบเช้า อบรมเสริมความรู้ เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์เหมวรรณ  ขันมณี และรอบบ่าย เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาไท โดย ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(21/7/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.สุรวี ศุนาลัย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(12/7/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ภาพ/ข่าว:ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์)(8/7/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตลอดการฝึกอบรมมาตรฐานฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอบพระคุณ และแสดงมุทิตาแก่อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการอบรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)(7/7/60)
   
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560
ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิด ทักษะ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(30/6/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล) (16/6/60)
   
ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรม Walk Smart ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับ safe kids Thailand และ FedEx จัดกิจกรรม Walk smart โดยโครงการนี้ตะเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อเข้าร่วมอบรมและไปจัดกิจกรรมุ่งเน้นให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้าปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษากว่า 23 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร(ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม)(9/6/60)
   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” และ ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบในการดำเนินการวิจัยเพื่อของบประมาณ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดหัวข้องานวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด.  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล ) (13/6/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ:ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(9/6/60)
   
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการการบริหารจัดการและการทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ” โดยได้รับเกี่ยรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและ บรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของรองบริหารฯ สู่งานคณะครุศาสตร์ “ และ ดร.สุวิชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และคณะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการคิดและเขียนโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ” นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังได้ รับทราบถึง ผลการดำเนินงานกิจกรรมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพประจำปี 2559-2560 ตลอดจน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ เกณฑ์ประกันคุณภาพ และฝึกปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี)(7/6/60)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ และอาจารย์เอมมิกาวัชระวิน รับมอบเข็มบุรฉัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์จากพลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมทหารสื่อสาร เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 93 ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(29/5/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดสนทนากลุ่ม(focus group)ในหัวข้อการวิจัยเรื่องการศึกษาการดำเนินงานเพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560. ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมไทยยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(29/5/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความตระหนักในจิตสาธารณะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ อ.ศศิธร ไชยชนะ (อดีตครูสอนหนังสือเด็กชาวเขาบนดอย) ปัจจุบันอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ และอ.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 852 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม) (6/5/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การศึกษาการดำเนินงาน เพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 1–2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (3/5/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษาครั้งที่ 5 เบญจหัตถศิลป์ถิ่นไทยและศิลปะนิทัศน์สัญจร  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:ินายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(28/4/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการกีฬาสี“สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครุศาสตร์เกมส์”เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีสุขภาพ พลานามัยและร่างกายของนักศึกษาและบุคลากร ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3.์(ภาพ/ข่าว:ิครรชิต อนุกูล)(5/4/60)
   
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Black & White Night Party  ให้รุ่นพี่ปีที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มสด. เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของรุ่นน้องแต่ละชั้นปี การแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมงาน การประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย และการจับฉลากรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันจากใจรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม.์(ภาพ/ข่าว:ิ์ครรชิต อนุกูล และธาชินี ศิวะศิลป์ชัย)(18/3/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมครูประถมศึกษาจากประเทศภูฏาน“ Training Course on Primary School Teachers in Bhutan”รุ่นที่ 1 โดยได้มีการนำครูเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง เช่น โครงการแหลมผักเบี้ย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก อนุบาลกรแก้ว ไปเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวังและในวันที่ 1-10 มีนาคม 2560์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(10/3/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง“การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับครู และ ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ์(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)(25/2/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระเช่น สรุปการเปรียบเทียบเกณฑ์ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ร่างคำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(22/2/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.พรชุลี ลังกา จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ  Dr.Lindy C. Lulab และนักศึกษาจาก University of Southeastern Phipippines เพื่อการเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(20/2/60)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ ชั้น 1 อาคารเครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมฯ (อาคารเยาวภา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นางสาวธาชินี ศิวศิลปชัย)(18/2/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและมีคุณลักษะความเป็นครูวิชาชีพที่มีคุณภาพในวันเสาร์ ที่ 4 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/2/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำคณะครุศาสตร์(KM) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวาระต่างๆเช่น บทสรุปผู้บริหารการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560  เวลา 10.oo – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(31/1/60)
   
 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ให้กับคณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี , ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและลำปาง  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 โดย ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ภิรดี วัชรสินธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการอบรม  โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและเทคนิควิธีการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน  (ภาพ:นายครรชิต อนุกูล/ข่าว:นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง) (19/1/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญวันครูและปีใหม่ 2560 และ ได้มีบรรยายพิเศษ หัวข้อ ครูของพระราชา ณ ห้อง 852 ทำบุญเลี้ยงเพล รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสังสรรค์ จับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (17/1/60)
   
ันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร. ทิพย์  ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว: นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย) (23/12/59)
   
   
   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557