คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล) (16/6/60)
   
ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรม Walk Smart ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับ safe kids Thailand และ FedEx จัดกิจกรรม Walk smart โดยโครงการนี้ตะเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อเข้าร่วมอบรมและไปจัดกิจกรรมุ่งเน้นให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้าปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษากว่า 23 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร(ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม)(9/6/60)
   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” และ ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบในการดำเนินการวิจัยเพื่อของบประมาณ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดหัวข้องานวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด.  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล ) (13/6/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ:ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(9/6/60)
   
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการการบริหารจัดการและการทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ” โดยได้รับเกี่ยรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและ บรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของรองบริหารฯ สู่งานคณะครุศาสตร์ “ และ ดร.สุวิชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และคณะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการคิดและเขียนโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ” นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังได้ รับทราบถึง ผลการดำเนินงานกิจกรรมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพประจำปี 2559-2560 ตลอดจน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ เกณฑ์ประกันคุณภาพ และฝึกปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี)(7/6/60)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ และอาจารย์เอมมิกาวัชระวิน รับมอบเข็มบุรฉัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์จากพลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมทหารสื่อสาร เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 93 ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(29/5/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดสนทนากลุ่ม(focus group)ในหัวข้อการวิจัยเรื่องการศึกษาการดำเนินงานเพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560. ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมไทยยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(29/5/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความตระหนักในจิตสาธารณะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ อ.ศศิธร ไชยชนะ (อดีตครูสอนหนังสือเด็กชาวเขาบนดอย) ปัจจุบันอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ และอ.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 852 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม) (6/5/60) hot
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การศึกษาการดำเนินงาน เพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 1–2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (3/5/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษาครั้งที่ 5 เบญจหัตถศิลป์ถิ่นไทยและศิลปะนิทัศน์สัญจร  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าอาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว:ินายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(28/4/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการกีฬาสี“สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครุศาสตร์เกมส์”เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีสุขภาพ พลานามัยและร่างกายของนักศึกษาและบุคลากร ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารพลศึกษาชั้น 3.์(ภาพ/ข่าว:ิครรชิต อนุกูล)(5/4/60)
   
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Black & White Night Party  ให้รุ่นพี่ปีที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มสด. เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของรุ่นน้องแต่ละชั้นปี การแสดงมุติตาจิตแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมงาน การประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย และการจับฉลากรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันจากใจรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม.์(ภาพ/ข่าว:ิ์ครรชิต อนุกูล และธาชินี ศิวะศิลป์ชัย)(18/3/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมครูประถมศึกษาจากประเทศภูฏาน“ Training Course on Primary School Teachers in Bhutan”รุ่นที่ 1 โดยได้มีการนำครูเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง เช่น โครงการแหลมผักเบี้ย โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก อนุบาลกรแก้ว ไปเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวังและในวันที่ 1-10 มีนาคม 2560์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(10/3/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง“การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับครู และ ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่  25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ์(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)(25/2/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระเช่น สรุปการเปรียบเทียบเกณฑ์ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ร่างคำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องแต่ตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(22/2/60)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.พรชุลี ลังกา จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ  Dr.Lindy C. Lulab และนักศึกษาจาก University of Southeastern Phipippines เพื่อการเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(20/2/60)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิทศและจัดแสดงนิทรรศการผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ ชั้น 1 อาคารเครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมฯ (อาคารเยาวภา) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นางสาวธาชินี ศิวศิลปชัย)(18/2/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและมีคุณลักษะความเป็นครูวิชาชีพที่มีคุณภาพในวันเสาร์ ที่ 4 กุมพาพันธ์ 2560 ณ อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(4/2/60)
   
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำคณะครุศาสตร์(KM) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวาระต่างๆเช่น บทสรุปผู้บริหารการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560  เวลา 10.oo – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(31/1/60)
   
 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ให้กับคณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาเขตสุพรรณบุรี , ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและลำปาง  ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 โดย ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ภิรดี วัชรสินธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการอบรม  โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อสร้างกระบวนการและเทคนิควิธีการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน  (ภาพ:นายครรชิต อนุกูล/ข่าว:นางสาวจิตต์ตรี จำปีทอง) (19/1/60)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญวันครูและปีใหม่ 2560 และ ได้มีบรรยายพิเศษ หัวข้อ ครูของพระราชา ณ ห้อง 852 ทำบุญเลี้ยงเพล รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสังสรรค์ จับฉลากของขวัญปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (17/1/60)
   
ันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร. ทิพย์  ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว: นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย) (23/12/59)
   
   
   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557