ันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร. ทิพย์  ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว: นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย) (23/12/59)
   
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการจัดกิจรรมเสริมความรู้และแจกของให้กับเด็กเล็กที่ศูนย์เด็กเล็กวัดพุตะเคียน ในวันที่ 19 - 21  ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุร(ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (22/12/59)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดกิจกรรมธรรมะสำหรับครู ภายใต้หัวข้อ “ธรรมะร่วมใจ สร้างครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โดยมี อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ เป็นประธานดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมทักษะความเป็นครูสู่ศตวรรษที่ 21 มีการสอดแทรกธรรมะและเปลี่ยนเรียนรู้ การนั่งสมาธิ การแผ่เมตตา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมประเทศชาติต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กทม.(ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)(14/12/59)
   
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในการวิพากษ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเกิดสอดคล้องตรงตามเกณฑ์ สกอ. ที่ได้กำหนดไว้ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559(ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)(14/12/59)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครูจากประเทศบรูไนดารุสซารามที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/12/59)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับโดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิชากา งานประกันคุณภาพทางการศึกษา และงานบริหารงานสำนักงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/12/59)
   
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(7/12/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีครุศาสตร์ มสด. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559 “พัฒนาครูยุคใหม่มีคุณธรรมและนำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่จะสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปี 2560 เป็นครูที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สู่โลกอนาคตแห่งยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ครุสภากำหนด ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริวแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี(ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)(27/11/59)
   
z ว่าที่ ร.ต.ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ตัวแทนคณะบดีครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ครุอาสาบริการวิชาการต่อสังคม จากรายวิชาวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อให้บริการวิชาการต่อสังคม ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.นนทบุรี (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)(22/11/59)
   
คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ “ทำความดี ตามรอยพ่อ” โดยได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ท้องสนามหลวง โดยแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่ ช่วยคัดแยกขยะ ทำความสะอาดรอบบริเวณ ช่วยหน่วยพยาบาล และจัดนำเอาสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปที่มาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ เมื่อวันเสาร์ที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล)(19/11/59)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 “ครูแห่งแผ่นดิน” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้1. ถวายความอาลัย 2.ฟังเพลงอาลัยครูแห่งแผ่นดินโดยวงดนตรีของคณะครุศาสตร์ 3.ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง แสงเทียน ชะตาชีวิต ยามเย็น และเพลงสรรเสริญพระบารมี 4.ปณิธานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี 1 และ ปี 2 จำนวน 150 คน บุคลากร 20 คน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารพลศึกษา และ อาคารสำนักงานหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (11/11/59)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (20/10/59)
   
คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้จัดคัดเลือกประธานนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในคณะฯ รวมทั้งการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 383 คน ประกอบด้วยหลักสูตรปฐมวัย 187 คน และหลักสูตรประถมศึกษา 196 คน ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 น.ส.สิรามล ลิกขะไชย คะแนนรวม 174 เสียง เป็นลำดับที่ 1 เป็นประธาน และ น.ส. ผู้สมัครหมายเลข 2 น.ส.ธาวินี กำจรฤทธิ์ คะแนนรวม 168 เสียง เป็นลำดับที่ 2 เป็นรองประธาน โดยมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26 เสียง บัตรเสีย 15 เสียง ณ ห้อง 443 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว นายครรชิต อนุกูล) (5/10/59)
   
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ใต้อาคารดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(23/9/59)
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานไหว้ครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 "ครุศาสตร์บูชาครู"ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(15/9/59)
   
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้อง 301อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน  (ภาพ/ข่าว : นางสาวธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย)(25/8/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (25/8/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 348 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (23/8/59)
   
ภาพบรรยากาศ บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (19/8/59)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2559 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุกให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/8/59)
   
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว :ธาชินี ศิวะศิลปชัย)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 โดยให้โอวาทและแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษาและได้เชิญวิทยากรแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิ ระบบการเรียนและการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมของนักศึกษาและยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาและยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ " สวนดุสิตให้มากกว่าปริญญา"จากศิษย์เก่าและปัจุบัน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(2/8/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(34/2559) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมอาทิ การกำหนดภาระงานมาตรฐานสำหรับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กำหนดการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2559 และวาระอื่นๆ(ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (28/7/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์นำศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning ให้กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ ภายใน ทบ. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร (ภาพ/ข่าว :ชัยพงศ์ เทพธานี)(26/7/59)
   
ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเข้าศึกษาดูงานในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ภาพ/ข่าว :ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (25/7/59)
   
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนา  ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 จำนวน 125 คน ณ ห้อง ประชุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เรื่อง การผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ โดยได้เชิญ ผศ.กนกร บุษยะกนิษฐ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป (ข่าว/ภาพ:นายชัยพงศ์ เทพธานี) (15/7/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล) (15/7/59)
   

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาว์ชน ชุมชน และบุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ลูกหว้า และข้าวหอมมะลิแดง  ให้รู้จักหวงแหน รู้จักนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม มีการ บรรยายพิเศษ เรื่องข้าว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ด้านข้าว จาก กรมการข้าว มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังมีการ แสดงผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิแดงและลูกหว้า ตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (12/7/59)

   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาปฐมวัย กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ภาพ/ข่าว:นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/7/59)
   
ูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning ให้กับโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร (ภาพ/ข่าว:นายชัยพงศ์ เทพธานี)(6/7/59)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และส่วนงาน ประจำปีการศึกษา2558 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก ศูนย์ลำปาง) ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(6/7/59
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (ภาพ/ข่าว นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย) (23/6/59)
   
อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้อง 434 (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(24/6/59)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในตามอัตลักษณ์
 ( Researcher club )  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างเครือข่ายการทำวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนางานวิจัยในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มุ่งสู่การดำเนินงานวิจัยต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 - 22  มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
(ภาพ/ข่าว: ชััยพงษ์ เทพธานี) (23/6/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ผศ. ดร.จรูญ เฉลิมทอง อาจารย์สมยศ เผือดจันทึก และอาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย เดินทางไปเป็นวิทยากรและให้บริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 โดยในการฝึกอบรมฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จาก ผู้อำนวยการศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (ภาพ/ข่าว: ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) (23/6/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(33/2559) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมอาทิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2559 และวาระอื่นๆ (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (17/6/59)
   
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะเป็น นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างมีคุณภาพ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์ ได้ระดมกำลังอาจารย์ประจำคณะร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทักษะสำคัญของการเป็นนักศึกษา และปลูกจิตสำนึกความเป็นครูในระหว่างที่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 3 และ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง Becoming a Lifelong learning และดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเร่ือง Faculty of Education Studies นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (7/6/59)
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการธรรมะเพื่อชีวิตให้กับนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สถานปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 (ภาพ/ข่าว: ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย) (6/6/59)
   
ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2558 โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีการร่วมพิจารณาผลการตัดเกรดทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์ลำปาง ศูนย์นครนายก และศูนย์สุพรรณบุรี ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(24/5/59)
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการสร้างกรอบมาตรฐานและสมรรถนะครูปฐมวัยอาเซียน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และประเทศอิสราเอล โดยมี  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวันที่ 19 พ.ค.59 ณ ห้อง 433 คณะครุศาสตร์  งานดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (19/5/59)
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติการภายในสถานศึกษา 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์พรรัก อินทามระ ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยนสิน และ อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ แนะนำการปฏิบัติการสอน นอกจากนี้ นักศึกษาได้พบกับอาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติการสอนต่อไป (ภาพ/ข่าว/นายชัยพงศ์ เทพธานี) (14/5/59)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วยจิตสำนึกของตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในงาน ด้านสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมค่ายครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่  13-14 พฤษภาคม 2559 ที่ ศูนย์เด็กเล็กวัดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆผลิตสื่อการเรียนการสอน และทาสีโรงเรียนใหม่เตรียมต้อนรับเปิดเทอม (ภาพ/ข่าว/นายชัยพงศ์ เทพธานี)(14/5/59)
   
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอบข่ายงานของนักศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ ข้อเสนอแนะและข้อควรปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายชัยพงศ์ เทพธานี) (13/5/59)
   
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีระวัฒน์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานครุศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (ภาพ/ข่าว/นายชัยพงศ์ เทพธานี) (13/5/59)
   
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการศิลปะจตุรศิลป์จากถิ่นไพร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการบูรณาการและออกแบบงานทัศนศิลป์ ซึ่งงานศิลปะในครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะเป็นครูศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยในอนาคต และจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการการสร้างสรรค์งานศิลปะ สามารถพัฒนาทักษะในส่วนตัวต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญศิลปะ ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และท่าน ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มาร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี) (4/5/59)
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการนิเทศการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพให้กับคณาจารย์หลักสูตรการประถมศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์กัลยา ชนะภัย ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา กล่าวต้อนรับวิทยากรและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นางสาวธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย)(29/4/59)
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุตรพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. (กิจกรรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-12 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของพนักงานและลูกจ้าง กสทช. ที่จะต้องดูแลบุตรในช่วงปิดภาคการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างฐาน ทักษะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 และ บ้านหอมชื่น จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 เม.ย. 2559 (ภาพ/ข่าวนายครรชิต อนุกูล) (25/4/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำอวยพรคณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (19/4/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณะบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานจัดกิจกรรม Sport Day 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ สุขภาพ พลานามัยที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร สร้างความสามัคคีและศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของไทย ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) ุ6/4/59)
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลกรทางการหรือผู้ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล และ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี อาจารย์วิไล ธนวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา และอาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 222  คน (ภาพ/ข่าว/นายชัยพงศ์  เทพธาน)(3/4/59)
   
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ e-portfolio สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ สำหรับจัดทำแฟ้มสะสมงาน  ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 11 ห้อง 11201ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (16/3/59)
   
สำนักงานคณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ห้อง 422  (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (10/3/59)
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท .) พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมี ดร .สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.วิชชา   ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร .อภิสิทธิ์   ธงไชย ผู้ชำนาญศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท . บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา” Associate professor Dr.tariguchi Masaaki : Meijo University บรรยายในหัวข้อ “Super Science High school (SSH) program” และกิจกรรมอภิปรายสรุปกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ถนนสิรินธร(ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/3/59)
   
คณะครุศาสตร์ จัดงาน BYENIOR “สานสัมพันธ์จากใจน้องสู่รุ่นพี่ปี 54 "(HOLLYWOOD NIGHT PARTY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 54 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น.ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (27/2/59)
   
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร. ทิพย์ ขำอยู่ เป็นประธานเปิดในโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ภาพ/ข่าว/นางสาวธาชินี ศิวศิลป์ชัย) (22/2/59)
   
“การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยมีการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (18/2/59)
   
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดธิดาดอนเจดีย์ นางสาวนิศาชล กุลนิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดธิดาดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ภาพจาก/ข่าว : www.thailandbeauties.net(17/1/59)
   
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตประสงค์ให้พัฒนาให้นักศึกษาเป็นครูต้นแบบที่ดี มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สู่โลกอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 17/1/59
(ดูภาพทั้งหมดเพื่อเลือกดาวน์โหลด) (รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ)
   
คณะครุศาสตร์จัดงานวันครูและทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมลคลแก่องค์กร และบุคลากร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เนื่องในโอกาสวันครูและวารดิถีขึ้นปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานวันครูและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมลคลแก่องค์กร และบุคลากร สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2559 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวัน และจับฉลากและรับของที่ระลึก ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)14/1/59
   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดร.ทิพย์ ขำอยู่รองคณบดีฝ่ายวิชาการประธานที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่ออนุมัติผลการเรียนในแต่รายวิชา ระดับคณะครุศาสตร์ประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2558 โดยมีศูนย์ในการศึกษา และนอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ลำปาง สุพรรณบุรี และนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)
   
   
   
   
   
   
  ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557