หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โดย ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการชี้แจงรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์โดย ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนปี่ยมสิน,อาจารย์พรรัก อินทามระและอาจารย์นงเยาว์ นุขนาถ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาพ/ข่าวนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)2/12/58
   
กิจกรรมค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการวาดภาพสัตว์ฝาผนังอาคารเรียน ทาสีกำแพงโรงเรียน ทำฝายกั้นน้ำ กิจกรรมฐานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเข้าจังหวะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนรู้ สำหรับโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และที่สำคัญได้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558(ภาพ/ข่าวนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 29/11/58
   
ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาจารย์ทยุ เกื้อสกุล เป็นผู้ต้อนรับและแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษกับคณะศึกษาดูงานวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาพ/ข่าวน.ส. นาฏยา ต๊ะลี) 24/11/58
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10(26)/2558 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10(26)/2558 โดยมีวาระต่างๆอาทิ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  งานช่อใหม่ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)22/10/58
   
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และได้จัดนิทรรศการแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 24/9/58
   
งานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี 2558 โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยานยน 2558 เวลา 10.30-14.00 น. ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 21/9/58
   
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ภายใต้ “โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ และจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ณ สิรินทรทัตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)11/9/58

   
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีประจำปี 2556-2557 ในระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)13/8/2558
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษารับการตรวจประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 13/8/2558
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น ณห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนกล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและยังมีวาระอื่นๆเช่น สรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปี 2558 (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)

   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรวม 4 ศูนย์การศึกษา ทั้งในและนอกที่ตั้ง โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)5/8/2558
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 โดยให้โอวาทและแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษาและได้เชิญวิทยากรแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ และยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 4/8/2558
   
คณะครุศาสตร์จัดค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม ณ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง จังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมต่อไป ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 27/7/2558
   
คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การต้อนรับโดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)27/7/2558

   
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในหัวข้อเรื่อง “พับกระดาษ ใบลาน ปั้นดิน” โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่ ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรนำเสนอประวัติ และขั้นตอนการพับกระดาษ สานใบลานและการปั้นดิน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย ณ ห้อง Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มสด.  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 26/6/2558
   
การประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(22)/2558 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(22)/2558 โดยมีวาระต่างๆอาทิ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการระยะที่ 4 พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)24/6/58
   
การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ครั้งที่ 2/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา งิ้วแหลม รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวาระอาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานจัดงบประมาณ Bye Nior 57 สมุดกิจกรรม การประกันคุณภาพ และการพัฒนากลยุทธ์ และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต) อนุกูล) 22/6/2558

   
การประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ประธานที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนสอบผลการเรียนระดับรายวิชา สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้มีกำหนดพิจารณาทวนสอบประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2. บุคลิกภาพและสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัย 3. การบริบาลศึกษา  ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 12/6/2558

   
การประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดร.ทิพย์ ขำอยู่  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อพิจารณาความถูกต้องผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 28/5/2558
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(21)/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กำหนดการงานประกันคุณภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 21/5/2558
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธานในการสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวอรอัชฌา วงศ์ไชย นางบุษบา เนกขัม และนางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 7/5/2558
   
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประจำประเภทผู้แทนคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะฯ การจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 7/5/2558
   
กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมให้การต้อนรับ  ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 9/4/2558
   
คณะครุศาสตร์รับการตรวจติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตามสภาพจริงจากคุรุสภา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่เดินทางมาติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงของสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) 4/4/2558
   
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) 4/4/2558
   
กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ปวงประชาสดุดี สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”  ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหมด 13 กัณฑ์ คณะครุศาสตร์กัณฑ์เป็นที่  9 กัณฑ์มัทรี  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  (ภาพ/ข่าวนายครรชิต อนุกูล ) 27/3/58
   
พิธีมอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูปี 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและยังมีการแสดงจากนักศึกษาเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว Admin ชัยสิทธิ์) 25/3/58
   
กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเปิดโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ที่คณะครุศาสตร์ได้ไปให้บริการวิชาการแก่บุตรหลานของสำนักงาน กสทช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษยะกนิษฐ์ ประธานคณะทำงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์) 27/3/58
   
“BYE NIOR สานสัมพันธ์จากใจน้องสู่รุ่นพี่ปี 53” ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “BYE NIOR สานสัมพันธ์จากใจน้อง สู่รุ่นพี่ปี 53” (RED & WHITE NIGHT PARTY) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์   จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญที่จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่กำลังจบการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่าอีกด้วย ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล 14/3/58
   
หลักสูตาการศึกษาปฐมวัยนำนักศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ และได้องค์ความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน จึงได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 ใน “โครงการชื่นชมความเป็นไทย” เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง ในการเรียนรู้ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทย และศึกษาดูงานด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ภาพ/ข่าว : ครรชิต อนุกูล14/3/58
   
โครงการอบรมลูกเสือ (B.T.C.) นักศึกษาปฐมวัย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2/2558 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้อำนวยการค่ายฝึกฯ (ภาพ/ข่าว : ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 9/3/58
   
นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับประทานรางวัลพระกินรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวความคิด “คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 29/1/58

   
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557