นิทรรศการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์อาเซียนคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะครุศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการสภาวการณ์การศึกษาไทยและระบบการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 2 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ภาพ/ข่าว : ครรชิต อนุกูล 
05/11/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 1/2557 โดยแบ่งฐานกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 ฐาน เพื่อให้รุ่นน้องเรียนรู้ความหมายของแต่ละฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิตของความเป็นคุณครูและ ณ อาคารดินเผา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 30/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship/Externship) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมี ครูรวี ศรีพุทธิรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดป้ายนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนที่นักศึกษากำลังฝึกงาน ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 29/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรม คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เป็นประธาน และเชิญผู้บรรยายพิเศษในด้านเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอผลงานของบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 28/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธาน และเชิญผู้บรรยายพิเศษในด้านต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างยังยืน กิจกรรมประกอบไปด้วย การใช้เทคนิคในการสอนกับเด็กปฐมวัย การเล่านิทาน การใช้เพลงเป็นสื่อการสอน และการนำเสนอผลงานวิชาการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 26/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการอบรม การพัฒนาเอกสาร ตำรา งานวิจัยของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF โดยมีวิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เป็นผู้ให้หลักการ เหตุผล  แนวทางในการเขียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์จากหลักสูตรปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง  ณ ห้อง 230 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 22/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การรวบรวมข้อมูลผลงานเพื่อการทำหนังสือ “ผลงานดี ผลงานเด่น ประจำปี 2557 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ตามตามรายงานผลการดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557ฯลฯ ณ ห้อง 434 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 21/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ชั้นปีที่ 2-3 โดยมีวิทยากรจากทีมงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพ การเรียนรู้วงจร PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรม และการเขียนโครงการ ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ 3D ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั่นดินเผา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 20/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยให้โอวาทและแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษา และได้เชิญวิทยากรแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิ ระบบการเรียนและการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาใหม่ การใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพ การเบิกจ่ายกองทุนเพื่อการศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ภาพและข่าว : ครรชิต อนุกูล) 15/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวเปิดประชุมและบรรยายในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายการดำเนินงาน จากแผน 57: ตามศักยภาพ: สู่แผน 58 และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานตามแผนและนโยบายการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมีการตอบข้อซักถามจากบุคลากร และแนะนำผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 14/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 อาทิ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็น ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 07/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.ดิเรก วรรณเศียร และ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เป็นประธานในการสอบสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจุฑามณี ปัญญายิ่ง, นายธเนศ พจน์สุนทร, นายฉัตรพล ศรีมาทา และนายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 05/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักฯ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ โครงการพัฒนาคณาจารย์ ทบทวนกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สรุปยอดการรับนักศึกษาปี 2557 การประเมินการประกันคุณภาพ สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 และกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 01/08/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์  เป็นประธานที่ประชุม ด้านการจัดการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู ประจำการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในรายวิชา และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกันในแต่ละรายวิชา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 31/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้มอบนโยบายการผลิตครูประถมศึกษา และความคาดหวังที่มีต่อผู้สอนในแต่ละรายวิชา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาครูประถมศึกษา รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา เสนอแนะทิศทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ การบูรณาการศาสตร์การสอนสู่เนื้อหาของรายวิชาเลือกของหลักสูตรฯ และอาจารย์สุมน ไวยบุญญา และอาจารย์พัชรพร ศุภกิจ ชี้แจ้งกระบวนการบริหารวิชาการของหลักสูตรฯ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ โดยอาจารย์กัลยา ชนะภัย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มสด. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 31/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการส่งเสริมวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การประยุกต์หลักธรรมกับการปลูกป่า การทำสบู่  น้ำยาเอนกประสงค์ และการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 30/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและอบรมในหัวข้อ Listening and Speaking  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 21/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาดูงานโรงเรียนวรรณสว่างจิต ถ.พระราม 2 ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จ.เพชรบุรี  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยสวี อิ่มอโนทัย และ ผศ.เทอดศักดิ์ ศรีสุ บรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรฯ ณ โรงแรมหิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 29/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นวิทยากรในหัวข้อ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน และ ผศ.สดใส โชติกเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย เป็นวิทยากรในหัวข้อการเขียนแผนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ณ ห้อง 301 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน มสด. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 25/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำชุดเครื่องมือทวนสอบ (ข้อสอบมาตรฐาน) เพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์” สำหรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ตามมาตฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล มคอ. 5 เพื่อให้เชื่อมโยงกับ มคอ. 3 และเทคนิคการเขียนรายงานผล ใน มคอ. 7 เพื่อรับรองการตรวจประเมินผลการศึกษา ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 23/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การเข้มงวดกวดขันอาจารย์ผู้สอน การอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 การกำหนดการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2557 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ฯลฯ ณ ห้อง 434 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระเกี่ยวกับการแจ้งผลการดำเนินงานการติดตามนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1-3 และความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ วิธีการแก้ไข รวมทั้งการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 203 ตึกศูนย์ทุนมนุษนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.ชาติ ทีฆะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  จิตอาสา และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป โดยกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบโดยเน้นฐานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล) 24/07/57

   
การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา หลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยมี ดร.จรูญ เฉลิมทอง ดร.ทิพย์ ขำอยู่ และผศ.ดร.อารมณ์
อุตภาพ เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 11701 และ ห้อง 11702 อาคาร 11 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
19/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตร และจัดส่งให้กับคุรุสภา เพื่อดำเนินการขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามกระบวนการของคุรุสภาต่อไป
7/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับประชาคมอาเซียน”  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
4/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557, คู่มือการสอน เอกสารประกอบการเรียน และแผนงานของฝ่ายวิชาการ รวมทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
4/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ดร.ดิเรก วรรณเศียร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมนักศึกษาฯ รุ่นที่ 1-3 ซึ่งขณะนี้เป็นระยะเวลาทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จัดการประชุมติดตามการทำวิทยานิพนธ์ และให้นักศึกษารายงานสถานภาพการทำวิทยานิพนธ์ ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมใบแจ้งยืนยันการทำวิทยานิพนธ์ การชะเงินที่ค้าง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 304 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาบทที่ 1 และแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งกลับคืนแก้ไข ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
2/07/57

   
โครงการเสริมความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง เทคนิคการเล่านิทานและการร้องเพลง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ณ ห้อง 302 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้เกียรติเป็นวิทยากรในภาคเช้า และในภาคบ่ายเป็นการร่วมโครงการขลุ่ยจากชุมชนสู่ห้องเรียนกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
2/07/57

   
การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2560 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
1/07/57

   
กิจกรรมครุศาสตร์สานสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครุศาสตร์สานสัมพันธ์ ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
1/07/57

   
คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงานเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ณ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
1/07/57

   
คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเดินทางมาส่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการประถมศึกษา ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
1/07/57

   
รายงานตัวและลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรความเป็นครู ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน กล่าวต้อนรับผู้รายงานตัวลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
หลักสูตรความเป็นครู เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดยมีอาจารย์วันทนี อนุพันธ์ อาจารย์ดร.ฤทธิไกร
ตุลวรรธนะ และ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้อง 11701 และ 11702
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

23/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะครุศาสตร์
16/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ประธานจัดการประชุมครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศก์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อชี้แจง ใน 2 ประเด็น คือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษา การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการศึกษา เพื่อหารือ เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
16/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน”
12/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
12/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ อาจารย์วีณัฐ สกุลหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ จัดประชุมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในงานประกันคุณภาพ เพื่อวิพากษ์ SAR ระดับคณะครุศาสตร์
04/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และงบประมาณคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระในการวางกรอบการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณคณะครุศาสตร์
04/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒  ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงาน  “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย” ของโรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา และโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
04/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(9)/2557
02/06/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยมี รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
30/05/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  จัดโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
30/05/57
   
วันแรกของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับครู ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาฯ ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ณฐิณี เจียรกุล ให้การต้อนรับและร่วมเจรจากับ Dr.Terance Bigalke และทีมงานจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ Fellows Program
26/05/57
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร และ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน ประธานในการสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และ 3
20/05/57
   
ผศ.ดร.สุทธิธรรม ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมคณาจารย์ในการวิพากษ์หลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
19/05/57
   
ผศ.ดร.สุทธิธรรม ธีรพงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยฯ กล่าวเปิดงาน โครงการผลของการใช้สื่อ eDLRU ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18/05/57
   
ผศ.ดร.สุทธิธรรม ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กล่าวเปิด โครงการบริการวิชาการสู่เครือข่ายเพื่อนำความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
17/05/57
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง ๔๓๔)
01/05/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4(8)/2557 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434
28/04/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด โครงการบริการวิชาการให้กับเครือข่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “องค์ประกอบ 4+1 ของการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
22/04/57
   
ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาและติดตามกระบวนการต่างๆ
21/04/57
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร เป็นประธานในการสอบสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3
09/04/57
   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมและสัมมนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
03/04/57
   
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรฯ โดยมี ผศ.อาภรณ์ ชุนดี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากร
28/03/57
   
คณะครุศาสตร์รับการตรวจสอบพัสดุภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557
27/03/57
   
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ดร.นิฤมล สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
26/03/57
   
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย ดร.นิฤมล สุวรรณศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมเรียนรู้ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
25/03/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3(7)/2557
20/03/57
   
ว่าที่ ร.ต.ดร.มลคลชัย บุญแก้ว ตัวแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน
10/03/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
4/03/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
25/02/57
   
คณะกรรมการวิจัยประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
24/02/57
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมนักศึกษาฯ รุ่นที่ 1-3 ซึ่งขณะนี้เป็นระยะเวลาทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง 304 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
22/02/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ (6)/2557
20/02/57
   
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการครุศาสตร์สรวลเสเฮฮา “กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปีการศึกษา 2556
19/02/57
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร ประธานในการสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1- 3
18/02/57
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร ประธานในการสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13/02/57
   
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา พบนักศึกษาและให้ข้อคิดในการเลือกรายวิชาเลือกเสรี และการปฏิบัติตนในการศึกษาที่จะก้าวต่อไปเป็นผู้สอนในระดับประถมศึกษา
12/02/57
   
ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดโครงการการเรียนรู้ก้าวเข้าสู่ความเป็นครูวิชาชีพ
12/02/57
   
ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน”
10/02/57
   
หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์และนักศึกษา
04/02/57
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มอบนโยบายด้านการบริหารและดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
31/01/57
   
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประถมศึกษา
27/01/57
   
ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมการสนทนากลุ่มงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “ความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาสรุปประเด็นจากการวิจัย
24/01/57
   
ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ ประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยตามโครงการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาในประเด็นต่างๆ
24/01/57
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการชั้นเรียน ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการและการประเมินโครงการสำหรับครู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
23/01/57
   
คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก University of Education Styria เข้าศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “Students’ Discussion among Thai & Austrian”
22/01/57
   
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พ.เพลง เต้นระบำ” เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
21/01/57
   
คณะครุศาสตร์ ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้แทนคณะ โดยการเสนอชื่อคณาจารย์ประจำ 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2557
17/01/57
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/25577
08/01/57
   
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2557
07/01/57
   
   
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2558 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2556 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2555