คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
26/12/56
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการชั้นเรียน ในหัวข้อ “เทคนิคการร้องเพลง การเล่านิทานและการบิดลูกโป่ง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสอน”
26/12/56
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการชั้นเรียน ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ศิลปะในการออกแบบและผลิตสื่อการสอนด้วยสื่อกระดาษและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสอน”
26/12/56
   
คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์และนักศึกษา” ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและศึกษาดูงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จากศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25/12/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร และ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ เป็นประธานในการสอบสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1-3
17/12/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ์จัดประชุมคณะกรรมการเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
13/12/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12/12/56
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556์
29/11/56
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อแจ้งนโยบายในการบริหารงาน และแนวทางปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างคณะฯ โดยเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการบริการ ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ
28/11/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร และ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ ประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษามาสตรมหาบัณฑิต ประชุมนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1-3
14/11/56
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Southeastern Philippines เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการสอน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14/11/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร และ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นประธานในการสอบสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3
13/11/56
   
ดร.ดิเรก วรรณเศียร ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2556
13/11/56
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การซีบีเอ็ม (CBM)
08/11/56
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
(ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

30/10/56
   

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
ให้กับบุคลากรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
  09/10/56

   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship)
“การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ๑”
09/10/56
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
09/10/56
   
ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
09/10/56
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานรับการตรวจประกันคุณภาพภายในและตรวจทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
09/10/56
   
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยรักและผูกพัน
09/10/56
   

Thai Culture and Teacher Professional Code of Ethics for Foreign Teachers Batch 4 (3B)
28-30 September 2013 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตร
ภาษา วัฒนธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับครูต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2556 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา ผู้อำนวยการโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล และ
รองศาสตราจารย์สุพิน บุญชูวงศ์ (วิทยากร) ให้การต้อนรับคณะกรรมการและบุคลากรจากคุรุสภาตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลการอบรมฯ ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
29/09/56

   
คณะครุศาสตร์จัดทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๓๔ คณะครุศาสตร์
17/09/56
   
Thai Culture and Teacher Professional Code of Ethics for Foreign Teachers Batch 3A
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาวัฒนธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับครูต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2556 ณ ห้อง 852 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
17/09/56
   
คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตอินโดนีเซีย
และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย IKIP PGRI Semarang
เข้าศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๓๔ คณะครุศาสตร์
17/09/56
   
คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ
ชั้น 2
13/09/56
   
คณะครุศาสตร์จัดบรรยายระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) ในวันอังคารที่ 10 กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔๓๔ คณะครุศาสตร์
12/09/56
   
คณะครุศาสตร์จัดประชุมวิพากษ์การประกันคุณภาพฯ ระดับคณะฯ ตามกรอบมาตรฐาน (TQF) ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ้ห้องประชุม ๔๓๔ คณะครุศาสตร์
06/09/56
   
คณะครุศาสตร์จัดค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ จังหวัดชลบุรี
06/09/56
   
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์วิชาชีพครู หัวข้อ เทคนิคการวิจัย
และการจัดทำแฟ้มสะสมงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

30/08/56
   
x ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ และห้องหลักสูตรฯ ณ อาคาร คณะครุศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
03/06/56
   
x คณะครุศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับอาเซียน กับ University of Southeastern Philippines และ Philippine Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2556
22/05/56 
   
x คณะครุศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน กับ Universitas Negeri Jagarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันที่ 27-30 มีนาคม 2556

17/05/56 
   
x พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 20 มีนาคม 2556
22/03/56 
   
x คณะครุศาสตร์จัดโครงการการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
21/03/56
   
x นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดงาน Bye Nior 51 Educations วันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
20/03/56 
   
x เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 19-20 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา (อาคาร 8)
19/03/56
   
x การประชุม เพื่อร่วมวางแผนการจัดการศึกษา “National Education Blueprint: How it can transform education
for the blind to bring it to a higher level” วันที่ 4-5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม The Capitol Hotel กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

11/03/56  
   
x นิทรรศการศิลปะครูประถมศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2556 ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
08/03/56 
   
x คณะครุศาสตร์ประชุมโครงการวารสารวิชาการ “รุ่งอรุณสู่อาเซียน” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์
19/02/56  
   
x นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย College of Education, University of the Philippines, Diliman ประเทศฟิลิปปินส์ ดูงานคณะครุศาสตร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
19/02/56  
   
x โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณอาคารเยาวภา
15/02/56  
   
x การประชุมผู้บริหารขององค์กรประจาปี ค.ศ.2013 สภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการ ทางการเห็น
International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ 2556

15/02/56  
   
x ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์
15/02/56  
   
x ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 433 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15/02/56  
   
x หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์
15/02/56  
   
x อบรมพัฒนาองค์การด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15/02/56  
   
x พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการอบรม
หลักสูตรอบรมหลักสูตรนำร่องการสอน 2 ภาษา
วันที่ 31 มกราคม 2556
ณ ห้อง ประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

15/02/56  
   
x ครุศาสตร์ย้อนยุค สืบสานกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

08/02/56 
   
x การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31
"เวียงพิงค์เกมส์"
วันที่ 15-19 ม.ค. 2556
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จังหวัดเชียงใหม่
30/01/56  
   
x โครงการ รปม. คณะครุศาตร์
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อสำเร็จการศึกษา
และกรอกแบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
วันที่ 25 มกราคม 2556
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

25/01/56  
   
x อธิการบดี มหาวิทยาลัย Chuncheon National
University of Education ประเทศเกาหลี
ดูงานคณะครุศาสตร์
วันที่ 24 มกราคม 2556
ณ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

25/01/56  
   
x หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณาจารย์และนักศึกษา
วันที่ 23 มกราคม 2555
ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

25/01/56 
   
x ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2556

25/01/56 
   
x งานทำบุญเลี้ยงพระฉลองปีใหม่
และพบปะสังสรรค์ในวันครูร่วมรับประทานอาหาร
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
และอาคารเครื่องปั้นดินเผา ชั้น 1

18/01/56  
   
x นักศึกษาคณะครุศาสตร์ต้อนรับรุ่นน้อง
วันรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 12-13 มกราคม 2556
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

14/01/56  
   
x หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประชุมสรุปผลงานวิจัยครั้งที่ 1
วันที่ 14 มกราคม 2556
ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์

14/01/56  
   
x หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

09/01/56  
   
x การแข่งขันกีฬาอนุบาล “The Mall Kld’s Sport 2012”
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555
ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 4
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

04/01/56  
   
x คณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ ปี 2556
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่ 3 มกราคม 2556
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

04/01/56 
   
   
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2558 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2557 ประมวลภาพกิจกรรมปี 2555