Update : January 27, 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

<

  27 January, 2020  
 
  news
     
     
     
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จัดงานเลี้ยงส่ง Dr.Mark Meadows และนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ที่มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6–24 มกราคม 2563 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย–อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ ภายในงานมีการแสดงรำไทย และการแสดงของนักศึกษาจากประเทศอังกฤษ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ภาพ:ครรชิตข่าว:อำภาพร(24/1/63)hot
     
  ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ (24/1/63)hot
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะฯ ครั้งที่ 1(66)/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนางานด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการข่าว: อำภาพร นามเสนา (22/1/63)hot

     
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองครูประถม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานให้โอวาทเปิดงาน ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล (17/1/63)hot

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา เมือวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ: ชัยสิทธิ์  ข่าว: อำภาพร

     
 

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 - 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพ(7/1/63)

     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวยดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย – อังกฤษ ปีที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และละออพลัส โดยมีนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 6 – 24 มกราคม 2563 ภายใต้การดูแลของ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.พรชุลี ลังกา และผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข่าว: อำภาพร (6/1/63)
     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานของฝ่ายวิชาการ ในชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรฯ ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ และผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมทวนสอบฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จากวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการทวนสอบฯ ในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร (3/1/63)

     
     
     
     
   
     

         
             
    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิสก์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี   คณะครุศาสตร์ จัดพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือเรียน มอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม โดย ชัยพงศ์ เทพธานี