ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
  Suan Dusit University   xx   KSP   PeceraThailand          
Social     Update : June 28, 2017
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

DeanDeanDeanDean<

 
 
    Wednesday, June 28, 2017  
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (28/12/2016)  
     
     

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวให้โอวาท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. เรื่องเล่าจากโรงเรียน และ2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนมุมครูสู่การพัฒนา และตีแผ่ชีวิตนักศึกษาฝึกสอน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ       ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และสอบถามนักศึกษาในการฝึกสอนโรงเรียนต่างๆ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (26/6/60)hot

   
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ            เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล) (16/6/60)hot
   
ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรม Walk Smart ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับ safe kids Thailand และ FedEx จัดกิจกรรม Walk smart โดยโครงการนี้จะเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อเข้าร่วมอบรมและไปจัดกิจกรรมุ่งเน้นให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการเดินเท้าปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษากว่า 23 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร(ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม) (9/6/60)hot
   
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” และ ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบในการดำเนินการวิจัยเพื่อของบประมาณ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดหัวข้องานวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด.  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว: นายครรชิต อนุกูล ) (13/6/60)
   

คณะครุศาสตร์จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ:ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (9/6/60)

   

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการการบริหารจัดการและการทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ” โดยได้รับเกี่ยรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและ บรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองของรองบริหารฯ สู่งานคณะครุศาสตร์ “ และ ดร.สุวิชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และคณะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการคิดและเขียนโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ” นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังได้ รับทราบถึง ผลการดำเนินงานกิจกรรมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพประจำปี 2559-2560 ตลอดจน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ เกณฑ์ประกันคุณภาพ และฝึกปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:ชัยพงศ์ เทพธานี) (7/6/60)

   

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์ และอาจารย์เอมมิกา วชิระวินท์ รับมอบเข็มบุรฉัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์จากพลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมทหารสื่อสาร เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 93 ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพฯ(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (29/5/60)

   

คณะครุศาสตร์จัดสนทนากลุ่ม(focus group)ในหัวข้อการวิจัยเรื่องการศึกษาการดำเนินงานเพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560. ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมไทยยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(ภาพ:ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (29/5/60)

   

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาความตระหนักในจิตสาธารณะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ อ.ศศิธร ไชยชนะ (อดีตครูสอนหนังสือเด็กชาวเขาบนดอย) ปัจจุบันอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ และอ.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 852 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ดร.วีณัฐ สกุลหอม) (6/5/60)

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การศึกษาการดำเนินงาน เพื่อการยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 1–2 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (3/5/60)

   
   
   
   
   
 
   
   
 
 
       
    การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
       
 
     
   hot รายละเอียดการรับสมัครการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559hot
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รอบที่ 3, 4 และ 7
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3
     
     
     
   รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๙
     
     
     
     
   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน: รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
   วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
           
           
           
     
   ความแตกต่างของ ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร?
     
     
     
      แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
     
      แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรคณะครุศาสตร์  
   ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
     
      แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ
     
       เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
   กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
   ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
   แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
   แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
   แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
   แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
   แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     
     
     
   ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
   แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
     
 
       
                   
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)  
     แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี  
           สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)  
     โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553      ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่  
           ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  
             สนุกกับภาษาไทย อ.รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร  
       กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า